نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

توده نفوذی خرس‌ره (جنوب قروه)، در بخش میانی پهنه سنندج-سیرجان رخنمون دارد و از سه رخساره گابرو- دیوریت، گرانیت و سینیت‌ پدید آمده است. افزون بر آنها، سنگ‌های دو رگه با شواهد فراوان آمیزش و اختلاط ماگمایی (شامل انکلاوهای میکروگرانولار مافیک با اشکال مدور و حاشیه کنگره‌ایی و انجماد سریع در داخل گرانیت و یا در داخل سنگ‌های دورگه و دایک‌های قطعه‌قطعه شده همزمان با پلوتونیسم) در منطقه تداخلی بین سنگ‌های گابرویی و گرانیتی رخنمون دارند. سنگ‌های گابرویی- دیوریتی ماهیت کالک‌آلکالن و متاآلومین و سنگ‌های گرانیتی و سینیتی ماهیت کالک‌آلکالن پتاسیم بالا - شوشونیتی و پرآلومین دارند. بر پایه شواهد صحرایی بخش‌های گابرو-دیوریتی و گرانیتی توده خرس‌ره در ژوراسیک پایانی به طور هم‌زمان جایگیر شده اند. پس از آنها، بخش سینیتی جایگیر و سنگهای دو رخساره قبلی را قطع نموده است. بر اساس ویژگیهای ژئوشیمیایی گابرو- دیوریت‌ها و گرانیت‌ها در محیط‌های حاشیه فعال قاره‌ای تشکیل شده اند. ماگمای مافیک اولیه (گابرو- دیوریتی) از ذوب بخشی گوشته متاسوماتیسم شده در محیط فرورانش پدید آمده است. این ماگما در طی صعود موجب ذوب بخشی پوسته زیرین و تشکیل مذاب گرانیتی شده است. سپس ماگمای مافیک طی حرکت به سمت بالا در مرز با ماگمای فلسیک اختلاط و امتزاج یافته و زون تداخلی را پدید آورده است. سینیت‌های جوانتر نیز حاصل ذوب بخشی پوسته زیرین در مراحل انتهایی ماگماتیسم کمان قاره‌ای می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اشراقی، ص. ع.، جعفریان، م. ب. و اقلیمی، ب.، 1373- نقشه زمین­شناسی سنقر، سازمان زمین­شناسی کشور، مقیاس 1:100000.

ترکیان، ا.، 1389- استفاده از عناصر کمیاب و نادر خاکی در تعیین منشأ ماگمای سازنده توده های نفوذی گرانودیوریتی- گرانیتی و دیوریتی مجموعه پلوتونیک قروه، نشریه پترولوژی.
ترکیان، ا.، خلیلی، م.، و سپاهی، ع. ا.، 1387- پتروگرافی و پترولوژی مجموعه پلوتونیک قروه، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) 30(1)، صفحات 117-138.
حسینی، م.، مصوری، ف. و کریمی‎نیا، م.، 1378- نقشه زمین­شناسی سنقر، سازمان زمین­شناسی کشور، مقیاس 1:100000.
سنگ‎قلعه، ر.، 1374- پترولوژی سنگ­های آذرین جنوب قلعه (ناحیه قروه)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
شیخ‌ذکریایی، ج.، 1387- مطالعه توده نفوذی قروه ، پایان نامه دکترا، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات.
قلمقاش، ج.، وثوقی عابدینی، م.، امامی، م. ه.، پورمعافی، م.، بلون، ه. و رشید، ح.، 1382- تعیین سن  مجموعه نفوذی اشنویه با روش پتاسیم- آرگون. فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 47-48 ، صص. 16تا 27.
 
References
Altherr, R., Holl, A., Hegner, E., Langer, C. and Kreuzer H., 2000- High-potassium, calc-alkaline I-type plutonism in the European Variscides: northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany). Lithos 50: 51-73.
Anderson, J. L., 1983- Proterozoic anorogenic granite plutonism of North America. In: Protrozoic geology (Eds. Medaris L. G., Hyers, C. W., Mickelson, D. M. and Stunks, W. C.). Geological Society of America Memoirs 161: 133-154.
Baxter, S. and Feely, M., 2002- Magma mixing textures in granitoids: example from the Galway Granite, Connemara, Ireland, Mineralogy and Petrology, Austria 76: 63-74.
Bedard, J., 1990- Enclaves from the A-type granite of the Megantic complex, White Mountain magma series: clues to granite mag-magenesis. Journal of Geophysical Research 95(B11): 17797-17819.
Bellon, H. and Braud, J., 1975- Donnes nouvelles sur le domaine metamorphique du Zagros (zone de Sanandaj-Sirjan) au niveau de Kermanshah-Hamadan (Iran): nature, age et interpretation des series metamorphiques et des intrusions; evolution structurale. Faculte des Sciences, Orsay, Paris, p. 14.
Biermanns, L., 1996- Chemical classification of gabbroic-dioritic rocks, based on Ti02, SiO2, FeOtot, MgO, K2O, Y and Zr, Third ISAG, St Malo (France), 17-19/9/1996.
Boynton, W. V., 1984- Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Rare earth element geochemistry (Ed. Henderson, P.) 63-114. Elsevier, Amsterdam.
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 1974- Two contrasting granite types. Pacific Geology 8: 173-174.
Chappell, B. W. and White, A. J. R., 1992- I- and S-type granites in the Lachlan Fold Belt. Transactions of the Royal Society of  Edinburgh: Earth Sciences 83: 1-26.
Clements, J. D., Holloway, J. R. and White, A. J. R. 1986- Origin of an A-type granite: experimental constraints. American Mineralogist 71: 317-324.
Collins, W. J., Beams, S. D., White, A. J. R. and Chappell, B. W., 1982- Nature and origin of A-type granites with particular reference to Southeastern Australia. Contributions to Mineralogy and Petrology 80:189-200.
Creaser, R. A., Price, R. C. and Wormald, R. J., 1991- A-type granite revisited: assessment of a residual-source modal. Geology 19: 163-166.
Dider, J. and Barbarin, B., 1991- Enclaves and granite petrology, developments in petrology. Elsevier, Amesterdam, 625pp.
Fernandez, A. A. and Barbarian, B., 1991- in Dider, J. and Barbarin, B., 1991, Enclaves and granite petrology, developments in petrology. Elsevier, Amsterdam, 625pp.
Forster, H. J., Tischendorf, G. and Trumbull, R. B., 1997- An evaluation of the Rb vs. (Y+Nb) discrimination diagram to infer tectonic setting of silicic igneous rocks. Lithos 40: 261-293.
Frost, C. D. and Frost, B. R., 1997- High-K, iron-enriched rapakivi-type granites: the tholeiite connection. Geology 25: 647-650.
Ghalamghash, J., Mirnejad, H. and Rashid, H., 2009- Magma mixing and mingling patterns along Neo-Tethys continental margin, Sanandaj-Sirjan zone, NW Iran: a case study from Alvand pluton, Neues Jahrbuch Fur Mineralogie.Vol. 186/1, p. 79-93.
Gorton, M. P. and Schandl, E. S., 2002- From Continents to Island Arc: A Geochemical Index of Tectonic Setting for Arc-Related and within Plate Felsic to Intermediate Volcanic Rocks. Canadian Mineralogist, 38, 1065-1073. http://dx.doi.org/10.2113/gscanmin.38.5.1065.
Harker, A., 1909- The Natural History of Igneous Rocks. Methuen and  Co., London.
Harris, N. B. W., Pearce, J. A. and Tindle, A. G., 1986- Geochemical characteristics of collision-zone magmatism. In: Coward, M.P., Ries, A.C. (eds), Collision Tectonics. Geological Society of London, Special Publications 19, 67-81.
Hibbard, M. J., 1981- The magma mixing origin of mantled feldspar, Contributions to Mineralogy and Petrology, 76, 158-170.
Jung, S., Hoernes, S. and Mezger, K., 2000- Geochronology and petrogenesis of Pan- African, syn-tectonic, S-type and post-tectonic A-type granite (Namibia): products of melting of crustal source, fractional crystallization and wall rock entrainment. Lithos 50: 259-287.
King, P. L., Chappell, B. W., Allen, C. M. and White, A. J. R., 2001- Are A-type granites the high-temperature felsic granites? Evidence from fractionated granites of the Wangrah Suite. Australian Journal of Earth Sciences 38:501-514.
King, P. L., White, A. J. R., Chappell, B. W. and Allen, C. M., 1997- Characterization and origin of the aluminous A-type granites of the Lachlan Fold Belt, southeastern Australia. Journal of Petrology 38: 371-391.
Leterrier, J., 1985- Mineralogical, geochemical and isotopic evolution of two Miocene mafic intrusions from the Zagros (Iran), Lithos, 18, 311-329.
Loiselle, M. C. and Wones, D. R., 1979- Characteristics of anorogenic granites. Abstr. with programs Geological Society of America A.G.M., 539.
Mahmoudi, Sh., Corfub, F., Masoudi, F., Mehrabi, B. and Mohajjel, M. 2011- U-Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 41: 238-249.
Maniar, P. D. and Piccoli, M., 1989- Tectonic discrimination of granitoids. Geological society of America Bulletin 101: 635-643.
Mibe, K., Kawamoto, T. and Matsukage, K. N., 2011- Slab melting versus slab dehydration in subduction zones, Proceedings of the National Academy of Sciences. 108: 8177-8182. 
Mohammadi, N., Sodoudi, F., Mohammadi, E. and Sadidkhouy, A., 2013- New constraints on lithospheric thickness of the Iranian plateau using converted waves; Journal of Seismology, 17:883-895.
Patino Douce, A. E., 1997- Generation of metaluminous A-type granites by low-pressure melting of calc-alkaline granitoids. Geology 25: 743-746.
Pearce, J. A. and Peate, D. W., 1995- Tectonic implications of the composion of volcanic arc magmas. Annual Review of Earth and Planetary Science 23, 251- 285.
Pearce, J., 1996- Source and setting of granitic rocks. Episode 19: 120-125.
Peccerillo A. and Taylor S. R., 1976- Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 63-81.
Pitcher, W. S., 1991- Enclaves and granite petrology, developments in petrology, In: Dider, J., Barbarin, B., (eds) Enclaves and granite petrology, Elsvier, Amsterdam, 625pp.
Pitcher, W. S., 1993- The nature and origin of granite. Chapman & Hall, London 321pp.
Ramo, O. T. and Haapala, I., 1991- The rapakivi granites of easthern Fennoseandia: a review with insights into their origin in the light of new Sm-Nd isotopic data. In: Mid-Proterozoic Laurentia-Baltica (Eds. Gower, C.F., River, T. and Ryan, B.) Special Paper 38: 401-415. Geological Association of Canada.
Rapp, R. P., 1995- Amphibole-out phase boundary in partially melted metabasalt, its control over liquid fraction and composition, and source permeability. Journal of Geophysical Research 100: 15601-15610.
Rapp, R. P., and Watson, E. B., 1995- Dehydration melting of metabasalt at 8-32 kbar: implications for continental growth and crust-mantle recycling. Journal of Petrology 36: 891-931.
Schandl, E. S. And Gorton, M. P., 2002- Application of high field strength elements to discriminate tectonic settings in VMS environments. Economic Geology 97: 629-642.
Spandler, C., Hermann, J., Arculus, R. and Mavrogenes, J., 2003- Redistribution of trace elements during prograde metamorphism from lawsonite blueschist to eclogite facies; implications for deep subduction-zone processes, Contributions to Mineralogy and Petrology, 146: 205–222. 
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalt: implications for mantle composition and processes. In: Magmatism in the Ocean Basins (Eds. Saunders, A.D. and  Norry, M.J.) Special Publications 42: 313-345. Geological Society, London.
Torkian, A., Khalili, M. and Sepahi, A. A., 2008- Petrology and geochemistry of the I-type calc-alkaline Qorveh Granitoid Complex, Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 185(2): 131-142.
Vernon, R. H., 1984- Microgranitoid enclaves in granites-globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment. Nature, 309: 438-439.
Vernon, R. H., 1991- Interpretation of microstructures of microgranitoid enclaves, In: Dider, J., Barbarin, B., (eds) Enclaves and granite petrology, Elsvier, Amsterdam, pp 277-292 (Dev. Petrol. 13).
Vielzeuf, D. and Montel, M. J., 1994- Partial melting of metagreywackes. Part 1, Fluid-absent experiments and phase relationships, Contributions to Mineralogy and Petrology 117, 375-393.
Whalen, J. B., Currie, L. and Chappell, B. W., 1987- A-type Granite geochemical characteristic discrimination and  petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology 95.
Wilson, M., 1989- Igneous petrogenesis, Unwin Hyman Ltd., 466 pp.
Wyllie, P. J., 1984- Sources of granitoid magmas at convergent plate boundaries. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 35, 12-18.
Wyllie, P. C., Cox, K. G., Bigger, G. M., 1962- The habit of apatite in synthetic systems and igneous rocks, Journal of Petrology 3(2), 238-243.
Yajam, S., Montero, P., Scarrow, J. H., Ghalamghash, J., Razavi, S. M. H. and Bea, F., 2015- The spatial and compositional evolution of the Jurassic Ghorveh-Dehgolan plutons of the Zagros Orogen, Iran: SHRIMP zircon U-Pb and Sr and Nd isotope evidence, Geologica Acta, V. 13, No. 1, 25-43.