نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مطالعه به بررسی لرزه خیزی و تعیین محل دقیق زمین لرزه های ناحیه شرق البرز در دو دهه اخیر پرداخته می شود. داده های مورداستفاده، شکل موج لرزه ای زمین لرزه ها هستند. زمان های رسید فاز های لرزه ای به‌منظور استفاده در مکان‌یابی زمین لرزه ها در این مطالعه با دقت بالا و به‌صورت دستی صورت پذیرفته است. به‌منظور    کاهش تأثیرگذاری داده های با خطای زیاد و باکیفیت پایین پس از قرائت هر فاز بر اساس کیفیت قرائت آن وزن دهی انجام‌شده است. قرائت دستی فاز های لرزه ای برای ناحیه موردنظر به فراهم آمدن بانک داده ی لرزه ای شده است که در آن تعداد 5461 فاز S و 8523 فاز P قرائت‌شده است که این تعداد در مقایسه با فاز های لرزه ای قرائت‌شده در مرکز لرزه نگاری کشوری افزایش چشمگیری را نشان می دهد. مکان‌یابی اولیه بر اساس فازهای قرائت‌شده و وزن دهی اولیه با استفاده از روش غیر خطی احتمالاتی انجام‌شده است. پس از این مرحله با استفاده از روش اختلاف‌زمانی دوگانه زمین لرزه ها مکان‌یابی مجدد شده اند. در مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه‌ها از ابزار همبستگی عرضی شکل موج زمین لرزه ها استفاده شده است. همبستگی عرضی برای رویداد های با شباهت بالای 70% در یک پنجره زمانی مشخص برای فاز P  و S انجام شده است. درنتیجه استفاده از این فن خطای قرائت فاز برای رویدادهای مشابه به کمترین میزان خود می رسد و درنتیجه رویدادهای لرزه ای در مکان‌یابی مجدد با دقت بسیار بالاتری نسبت به مکان‌یابی اولیه و همچنین مکان‌یابی تنها بر اساس داده های فاز قرائت‌شده (کاتالوگ) تعیین محل می گردند. مقایسه آماری نتایج مکان‌یابی، کاهش چشمگیر خطای تعیین محل و اختلاف‌زمانی باقی‌مانده در نتایج حل معکوس را نشان می دهد. بررسی نتایج همبستگی عرضی شکل موج های لرزه ای نشان می دهد در این ناحیه زمین لرزه های با تشابه بسیار بالا و به‌دفعات زیاد در زمان های مختلف به وقوع می پیوندد. بررسی وضعیت قرار گیری زمین لرزه ها بر روی گسل فیروزکوه و ادامه آن گسل های چشم و آستانه در مقاطع عرضی عمقی روند قرارگیری زمین لرزه ها را نشان می دهد. به خط شدگی و تجمع زمین‌لرزه‌ها در نتایج استفاده از ابزار همبستگی عرضی از مکان‌یابی اولیه و استفاده تنها از داده های کاتالوگ بیشتر بوده و نشان‌دهنده وجود روندهای مشخص بر روی صفحه گسل های موجود است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 کتابنگاری
بربریان، م.، قریشی، م.، ارژنگ روش، ب. و مهاجر شـجاعی، ا.، 1371- پـژوهش و بررسی ژرف نوزمین ساخت، لرزه زمین‌ساخت و خطر زمین‌لرزه- گسـلش در گسـترة تهران و پیرامون به همراه
 نقشه‌های پیوست، گزارش شمارة 56، چ2، انتشـارات سـازمان زمین‌شناسی کشور.
بربریان، م.، قریشی، م.، طالبیان م. و  شجاع طاهری، ج.، 1375- پژوهش و بررسی نوزمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت و خطر گسلش در گستره سمنان، شماره 63، انتشـارات سـازمان زمین‌شناسی کشور.
حسامی آذر، ع، 1382- نقشه گسل‌های فعال ایران. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
 
 
Reference
Abbassi, A., Nasrabadi, A., Tatar, M., Yaminifard, F., Abbassi, M. R., Hatzfeld, D. and Priestley, K., 2010-Crustal Velocity Structure in the southern edge of the Central Alborz (Iran). Journal of Geodynamics. 49. 68-78. 10.1016/j.jog.2009.09.044.
Ambraseys, N. and Melville, C., 1982-A history of Persian earthquakes, Cambridge University Press, New York.
Ashtari Jafari, M., Hatzfeld, D. and Kamalian, N., 2005-Microseismicity in the region of Tehran. Tectonophysics. 395. 193-208. 10.1016/j.tecto.2004.09.011.
Baer, M. and Kradolfer, U., 1987-An automatic phase picker for local and teleseismic events, Bull. Seismol. Soc. Am. 77, 1437 – 1445.
Deichmann, N. and Garcia-Fernandez, M., 1992-Rupture geometry from high-precision relative hypocentre locations of microearthquake clusters. Geophys. J. Inr. (1992) 110, 501-517.
Fre´chet, J., 1985-Sismogene`se et doublets sismiques, The`se d’Etat, Universite ´ Scientifique et Me´dicale de Grenoble, 206 pp.
Geiger, L. 1912-Probability method for the determination of earthquake epicenters from the arrival time only,
(translated from Geiger's 1910 German article) Bull. St. Louis Univ., 8 (1), 56-71.
Hua, W., Chen, Z., Li, Z., Zhao, C. and Wang, Q., 2009-Seismic triggering and the aftershock distribution of the Wenchuan M8.0 earthquake. Earthquake 29(1): 33–39 (in Chinese with English abstract).
Huang, Y., Wu, J., Zhang, T. and Zhang, D., 2008-Relocation of the M8.0 Wenchuan earthquake and its aftershock sequence. Science in China (Series D) 51(12): 1 703–1 711.
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002-Active tectonic of the South Caspian Basin. Geophys. J. Int. 148, 214–245.
Kissling, E., Ellsworth, W. L., Eberhart-Phillips, D. & Kradolfer, U., 1994-Initial reference models in local earthquake tomography, J. Geophys. Res., 99, 19635-19646, 1994.
Lomax, A. J., Virieux, P. and Volant, C. B., 2000-Probabilistic earthquake location in 3D and layered models: Introduction of a Metropolis-Gibbs method and comparison with linear locations, in Advances in Seismic Event Location Thurber, C.H., and N. Rabinowitz (eds.), Kluwer, Amsterdam, 101-134.
Maleki, V., Shomali, Z. H., Hatami, M. R., Pakzad, M. and Lomax, A., 2013-Earthquake relocation in the Central Alborz region of Iran using a non-linear probabilistic method. Journal of Seismology, Volume 17, Issue 2, pp.615-628.
Mirzaei, N., Gao, M. and Chen, Y. T., 1998-Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: Major seismotectonic provinces; J. Earthquake. Pred. Res. 7 465- 495.
Mottaghi, A. A., Rezapour, .M. and Yaminifard, F., 2010-Double-Difference Relocation of Earthquake Hypocenters along the Southern Flank of the Central Alborz, Iran. doi: 10.1785/0120090147 Bulletin of the Seismological Society of America October 2010 vol. 100 no. 5A 2014-2023.
Nakamura, Y., 1978-A moonquakes: Source distribution and mechanism, Proc. Lunar planel. Sci. Conf. Rh, 3589-3607.
Nemati, M., Talebian, M., Sadidkhouy, A., Mirzaei, N. and Gheitanchi, M., 2012-Detailed crustal discontinuities, seismotectonic and seismicity parameters of the east-middle Alborz, Iran, flower structure of subsurface fault geometry. Journal of the Earth and Space Physics. 38. 1-15.
Schaff, D. P., Bokelmann, G. H. R., Ellsworth, W. L., Zanzerkia, E., Waldhauser, F. and Beroza, G. C., 2000-Optimizing Correlation Techniques for Improved Earthquake Location. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 94, No. 2, pp. 705–72.
Tarantola, A. and Valette, B., 1982-Inverse problems = quest for information. J. Geophys., 50, 159−170.
Tarantola, A., 1987-Inverse problem theory: Methods for data fitting and model parameter estimation, Elsevier, Amsterdam, 613p.
Tatar, M., Jackson, J., Hatzfeld, D. and Bergman, E., 2007-The 2004 May 28 Baladeh earthquake (Mw 6.2) in the Alborz, Iran: overthrusting the South Caspian Basin margin, partitioning of oblique convergence and the seismic hazard of Tehran. Geophys. J. Int, Pages 249-261.
Thurber, C. H., 1985-Nonlinear Earthquake Location: Theory and example, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 75, No. 3, pp. 779-790.
Waldhauser, F. and Ellsworth, W. L., 2000-A double difference earthquake location algorithm; method and application to the northern Hayward fault California. Bull. Seismol. Soc. Am. 90, 1353–1368.
Zhao, B., Shi, Y. and Gao, Y., 2011-Relocation of aftershocks of the Wenchuan MS8.0 earthquake and its implication to seismotectonics,. Earthq Sci (2011) 24: 107–113,. doi:10.1007/s11589-011-0774-6.