نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگا ه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

3 استادیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد، گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

چکیده

اسکارن آهن- مس آغبلاغ در فاصله 21 کیلومتری شمال شهر اشنویه، جنوب غرب استان آذربایجان‌غربی واقع می‌باشد. نفوذ توده‌ گرانیتی کرتاسه به درون سازند‌های باروت، زاگون و لالون (کربناتی، شیلی و ماسه سنگی) به سن کامبرین با توسعه اسکارن تیپ کلسیک، هورنفلس و مرمر در منطقه مورد مطالعه همراه شده است. گارنت‌های اسکارن آغبلاغ به سری محلول جامد گروسولار-آندرادیت تعلق دارد که در آن آندرادیت فاز غالب (And>80) می‌باشد. این گارنت‌ها همسانگرد و فاقد زون‌بندی می باشند. الگوی توزیع REE در این گارنت ها غنی‌شدگی LREE نسبت بهHREE و رخداد بی‌هنجاری‌های منفی Eu/Eu* و Ce/Ce* را نشان می‌دهند. مقایسه الگوی توزیع REE در این گارنت‌ها با واحد‌های آذرینی (گرانیت، مونزونیت) و رسوبی (کربناتها و ماسه‌سنگها) مورد مطالعه نشان می‌دهد که REE موجود در گارنت‌ها عمدتاً از سنگهای آذرین منشاء گرفته‌اند تا از واحد های رسوبی. افزایش در نسبت Pr/Ybبه موازات افزایش REEΣ دلالت بر منشاء ماگمایی سیالات سازنده اسکارن آغبلاغ دارد. عدم تغییرات محسوس بین مقادیر Ce/Ce* با REEΣ حکایت از آن دارد که آب‌های جوی نیزممکن است تا اندازه ای در سیالات اسکارن ساز آغبلاغ شرکت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، 708 ص.
قلمقاش، ج.، وثوقی عابدینی، م.، امامی، م. ه.، پورمعافی، م.، بلون، ه. و رشید، ح.، 1382- سن سنجی مجموعه نفوذی اشنویه به روش پتاسیم- آرگون. فصلنامه علوم زمین، سازما ن زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،شماره صص. 47تا48،صص 16-27.
قلمقاش، ج.،هوشمند معنوی،س.و وثوقی عابدینی، م.،1392-  زمین­شناسی،ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی اشنویه(شمال باختر ایران). فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‌شناسیو اکتشافات معدنی کشور، شماره 88، صص.219تا232 . .DOI10.22071/GSJ.2013.53696
نقی زاده،ر.، 1390- نقشه زمین شناسی 20000/1 محدوده آغبلاغ، گزارش اکتشافات مرحله اول محدوده پلی­متال آغبلاغ، شرکت پیچاب کاوش.
 
References
Baghban, S., Hosseinzadeh, M .A., Moayyed , M., Mokhtari , A.A., Gregory, D. D.and Mahmoudi Nia , H., 2016- Chemical composition and evolution of the garnets in the Astamal Fe-LREE distal skarn deposit, Qara-Dagh–Sabalanmetallogenic belt, Lesser Caucasus, NW Iran. Ore Geology Reviews 78 (2016) 166–175.DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.02.020.
Boynton, W. V., 1984- Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson P.)Eds.): Rare earth element geochemistry. Elsevier, London, p. 63-114. DOI:10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3DOI:10.5382/AV75.11.
Einaudi, M. T., Meinert, L. D. and Newberry, R.J., 1981- Skarn deposits. Economic Geology 75th Anniv, 317–391.
Gaspar, M., Knaack, C., Meinert, L. D. and Moretti, R., 2008- REE in skarn system: A LA-ICP-MS study of Garnet from the Crown Jewel gold deposit. GeochemicaetCosmochimicaActa 72: 185-205. DOI:10.1016/j.gca.2007.09.033.
Heimann, A., Spry, P.G., Teale, G. S., Conor, C. H. H. and Leyh, W. R, 2009- Geochemistry of Garnet-Rich Rocks in the Southern Curnamona Province, Australia, and Their Genetic Relationship to Broken Hill-Type Pb-Zn-Ag Mineralization, Economic Geology, Vol. 104, pp. 687-712. DOI:10.2113/gsecongeo.104.5.687.
Henderson, P., 1984- Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Amsterdam. 510p. eBook ISBN: 9781483289779.
Jamtveit, B. and Hervig, R. L., 1994- Constraints on transport and kinetics in hydrothermal systems from zoned garnet crystals. Science 263, 505-508. DOI: 10.1126/science.263.5146.505.
Karimzadeh Somarin,A., 2004- Garnet composition as an indicator of Cu mineralization: Evidence from skarn deposits of NW Iran. Journal of Geochemical Exploration 81(1):47-57. DOI:10.1016/S0375-6742(03)00212-7.
Kato, Y., 1999- Rare Earth elements as an indicator to origins of skarn deposits examples of the Kamioka Zn-Pb and Yoshiwara-Sannotake (Cu-Fe), deposits in Japan. Resource Geology 49 (4), 183-198 DOI: 10.1111/j.1751-3928.1999.tb00045.x.
McIntire, W. L., 1963- Trace element partition coefficients: A review of theory and applications to geology. GeochemicaetCosmochimicaActa 27, 1209-1264. DOI: 10.1016/0016-7037(63)90049-8.
Meinert L. D., 1992- Skarns and skarn deposits, Geoscience Canada 19, 145-162. DOI: 10.12789/gs.v19i4.3773.
Menzer, G., 1929- Die Kristallstruktur der Granate. ZeitschiftfuKristallographie- Crystalline Materials. Band 69, 1929, S. 300–396. DOI: 10.1524/zkri.1929.69.1.300.
Nicolescu, S., Cornell, D. H., So dervall, U. and Odelius, H., 1998- Secondary ion mass spectrometry analysis of rare earth elements in grandite garnet and other skarn related silicates. European Journal of Mineralogy 10, 251-259DOI: 10.1127/ejm/10/2/0251.
Orhan,A. and Mutlu, H., 2017- Geochemical characteristics and rare-earth element distributions of Kozbudaklar W-Skarn Deposit (Bursa, Western Anatolia). Bulletin of The Mineral Research and Exploration 2017(155) DOI:10.19111/bulletinofmre.305992.
Ranjbar, S., TabatabaeiManesh, S. M., Mackizadeh, M. A., Tabatabaei, S. H. and Parfenova , O. V., 2016- Geochemistry of major and rare earth elements in garnet of the Kal-e Kafiskarn, Anarak Area, Central Iran: Constraints on processes in a hydrothermal system. Geochemistry International., Volume 54, Issue5,pp 423–438. DOI:10.1134/S0016702916050098.
ShafaiiMoghadam, H., Corfu, F., Stern, R. J. and Lotfibakhsh, A., 2018- The Eastern Khoy Metamorphic Complex of NW Iran: a Jurassic ophiolite or continuation of the Sanandaj-Sirjan Zone?. Journal of the Geological Society DOI:10.1144/jgs2018-081.
Smith, M. P., Henderson, P., Jeffries, T. E. R., Long, J. and Williams, C. T., 2004- The rare earth elements and uranium in garnets from the Beinn and Dubhaich aureole, Skye, Scotland, UK: constraints on processes in a dynamic hydrothermal system. Journal of Petrology 45, 457-484. DOI: 10.1093/petrology/egg087.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran, A review. AAPG Bulletin 52,7:1229-1258DOI:10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Sverjensky, D. M., 1984- Europium redox equilibria in aqueous solution. Earth and planetary Science Letters 67, 70-78. DOI: 10.1016/0012-821X(84)90039-6.
Whitney, D. L and Evans, B. W., 2010- Abbrevations for names of rock-forming minerals. American Minrealogist 95: 185-187. DOI:10.2138/am.2010.3371.
Whitney, P. R. and Olmsted, J. F., 1998- Rare earth element metasomatism in hydrothermal systems: the Willsboro-Lewis wollastonite ores, New York, USA. Geochimica et CosmochimicaActa 62, 2965-2977 DOI:10.1016/S0016-7037(98)0023-0.
Zamanian, H. and Radmard, K., 2016- Geochemistry of rare earth elements in the Baba Ali magnetite skarn deposit, western Iran – a key to determine conditions of mineralization. Geologos 22, 1 (2016): 33–47 DOI:10.1515/logos-2016-0003.