نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توصیف و شناخت محیط رسوبی، در برآورد اولیه خواص مهندسی مصالح و برنامه‌ریزی مطالعات ژئوتکنیک کمک شایانی می‌نماید. قسمت عمده رسوبات کواترنری (درشت دانه و ریز دانه) شهر اصفهان توسط رودخانه زاینده رود نهشته شده است. با توجه به مشکلات مربوط به تعیین ویژگی های ژئوتکنیکی رسوبات درشت دانه و عدم مشخص بودن توسعه زیر سطحی این نوع رسوبات در فواصل دور از رودخانه زاینده رود در محدوده شهر از یکطرف و توسعه ساخت و سازها و لزوم حفر فضاهای زیرزمینی از طرف دیگر، شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی و نحوه توسعه زیرسطحی این رسوبات در شرایط محیط رسوبی قدیمی ضروری می باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی 384 گمانه اکتشافی، نقشه‌های محدوده تقریبی گسترش رسوبات درشت دانه رودخانه زاینده رود، برای اعماق 5، 10، 20 و 30 متری از سطح زمین تهیه گردید و ویژگی های ژئوتکنیکی آن ها با استفاده از نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و برجا مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ویژگی های ژئوتکنیکی رسوبات درشت دانه نسبت به عمق تغییر معنا داری ندارد و محدوده تقریبی گسترش زیر سطحی شن و ماسه رودخانه ای در گذشته، در محل هایی غیر از مسیر فعلی رودخانه، بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‏شناسی ایران، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافی معدن کشور، 586 ص.
داودی، ا.، شبانیان بروجنی، ن. و داودیان دهکردی، ع.، 1394-  تحلیل ویژگی‏های رسوب‏شناسی پادگانه های آبرفتی رودخانه زاینده رود و تعیین منشأ آنها، مجله پژوهش‏های فرسایش محیطی، دوره 18، شماره 2، صص. 67 تا 84.
سلطانی کوپائی، س.،1382- بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی و تغییرات مسیر زاینده رود در آن، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 56، شماره 4.
شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، 1376-گزارش مطالعات ژئوتکنیک پل زیر گذر خواجو، 37 ص.
شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، 1396-گزارش تحقیقات و مطالعات مکانیک خاک مخزن 1000 متر مکعبی شماره 3 ناژوان، 58 ص.
شرکت مهندسین مشاور آروین آژند، 1393-گزارش مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری در خیابان فردوسی، 76 ص.
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد، 1394-گزارش مطالعات ژئوتکنیک مجتمع یادمان همدانیان (بافناز)، جلد1، 110 ص.
شرکت مهندسین مشاور زمین فن آوران، 1385- گزارش شرایط ژئوتکنیکی ایستگاه‏های سی و سه پل تا ایستگاه آزادی (طرح خط 1 قطار شهری اصفهان)،30 ص.
شرکت مهندسین مشاور زمین فن آوران، 1396- گزارش نهایی مطالعات ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش‏های آزمایشگاهی و صحرایی طرح خط 3  قطار شهری اصفهان، 115 ص.
عبدللهی، م. ر.، جعفریان، م. ب.، گودرزی، غ.، پیرهادی، غ. ر. و پرتوآذر، ه.، 1393الف- نقشه زمین‏شناسی 25000/1 اصفهان (6355 III NE)، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
عبدللهی، م. ر.، جعفریان، م. ب.، گودرزی، غ.، پیرهادی، غ. ر. و پرتوآذر، ه.، 1393ب- نقشه نقشه زمین‏شناسی 25000/1 جنوب اصفهان (6355 III SE)، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
عبدللهی، م. ر.، جعفریان، م. ب.، گودرزی، غ.، پیرهادی، غ. ر. و پرتوآذر، ه.،1393ج- نقشه زمین‏شناسی 25000/1 خمینی شهر (6355 IIII NW)، سازمان زمین‏شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
عبدللهی، م. ر.، جعفریان، م. ب.، گودرزی، غ.، پیرهادی، غ. ر. و پرتوآذر، ه.،1393د- نقشه زمین‏شناسی 25000/1 فلاورجان (6355 IIII SW)، ، سازمان زمین‏شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
قضاوی، م. و شاهمندی، ع.، 1393الف- گزارش نهایی مطالعات ژئوتکنیک خط 2 (طرح خط 2 قطار شهری اصفهان)، جلد 1، 528 ص.
قضاوی، م. و شاهمندی، ع.، 1393ب- گزارش نهایی مطالعات ژئوتکنیک خط 2 (طرح خط 2 قطار شهری اصفهان)، جلد 2، 167ص.
کیانی، ط.، رامشت، م. ح.، ملکی، ا. و صفاکیش، ف.، 1394- بررسی تغییر اقلیم حوضه گاوخونی در فاز پایانی کواترنر، مجله پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، دوره 48، شماره 2، صص. 213 تا 229.
References
Anbazhagan, P., Parihar, A. and Rashmi, H. N., 2012- Review of correlations between SPT N and shear modulus: A new correlation applicable to any region. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, v. 36, p. 52-69. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2012.01.005.
BakhshandehAmnieh, H., Zamzam, M. S. and Mozdianfard, M. R., 2016- Geological Hazards analysis in Urban Tunneling by EPB Machine (Case study: Tehran subway line 7 tunnel). International Journal of Mining and Geo-Engineering, v. 50(1), p. 23-36.https://doi.org/10.22059/IJMGE.2016.57306.
Barlow, J. P. and Cavers, D. S., 2016- The Role of Geotechnical Investigation for Directionally Drilled River Crossings. In 1996 1st International Pipeline Conference (pp. 1229-1235). American Society of Mechanical Engineers Digital Collection. https://doi.org/10.1115/IPC1996-1936.
Daniels, J. M., 2003- Floodplain aggradation and pedogenesis in a semiarid environment. Geomorphology, v. 56(3), p. 225-242. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(03)00153-3.
Dassargues, A., Biver, P. and Monjoie, A., 1991- Geotechnical properties of the quaternary sediments in Shanghai. Engineering Geology, v. 31(1), p. 71-90. https://doi.org/10.1016/0013-7952(91)90058-S.
Delgado, J., Alfaro, P., Andreu, J. M., Cuenca, A., Doménech, C., Estévez, A. and Yébenes, A., 2003- Engineering-geological model of the Segura River flood plain (SE Spain): a case study for engineering planning. Engineering Geology, v. 68(3), p. 171-187. https://doi.org/10.1016/S0013-7952(02)00226-0.
FarashiS. and Ajalloeian, R., 2012- Engineering geological mapping at east of Isfahan city using GIS, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, v. 6(1), p. 165-172.http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2012/January/165-172.pdf.
Ismail, M. A. M., Majid, T. A., Goh, C. O., Lim, S. P. and Tan, C. G., 2019- Geological assessment for tunnel excavation under river with shallow overburden using surface site investigation data and electrical resistivity tomography. Measurement, v. 144, p. 260-274. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.05.025.
Kudmetha, K. K. and Dey, A., 2013- Uncertainty in Predicting Bearing Capacity of Piles in Sand Using SPT Data. In Proceedings of the International Symposium on Engineering under Uncertainty: Safety Assessment and Management (ISEUSAM-2012) (pp. 1315-1329). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-0757-3_92.
Lee, C., Kim, K. S., Woo, W. and Lee, W., 2014- Soil Stiffness Gauge (SSG) and Dynamic Cone Penetrometer (DCP) tests for estimating engineering properties of weathered sandy soils in Korea. Engineering Geology, v. 169, p. 91-99. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.11.010.
Meisina, C., 2006- Engineering geological mapping for urban areas of the OltrepoPavese plain (Northern Italy). In Proceedings of the 10th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG), Nottingham, UK (pp. 6-10).
Orhan, A. and Tosun, H., 2010- Visualization of geotechnical data by means of geographic information system: a case study in Eskisehir city (NW Turkey). Environmental Earth Sciences, v. 61(3), p.455-465. https://doi.org/10.1007/s12665-009-0357-1.
Razmyar, A. and Eslami, A., 2017- Geotechnical characterization of soils in the eastern and western areas of tehran. Engineering, Technology and Applied Science Research, v. 7(4), p. 1802-1810.https://www.etasr.com/index.php/ETASR/article/view/1200.
Rowe, P. W., 1972- The relevance of soil fabric to site investigation practice. 12 Rankine Lecture, Geotechnique, v. 22 (2), p. 195-300. https://doi.org/10.1680/geot.1972.22.2.195.
Selley, R. C., 2004- Ancient sedimentary Enviroments: And Their Sub-surface Diagnosis. Routledge, 4 th, 318 P.
Teme, S. N. C. and Ubong, E., 2008- An evaluation of the geotechnical characteristics of the abutments of a proposed bridge across a 400-meter river channel in the lower niger delta, Nigeria. International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering.https://scholarsmine.mst.edu/icchge/6icchge/session08c/1/.
Valverde-Palacios, I., Valverde-Espinosa, I., Irigaray, C. and Chacón, J., 2014- Geotechnical map of Holocene alluvial soil deposits in the metropolitan area of Granada (Spain): a GIS approach. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, v. 73(1), p. 177-192. https://doi.org/10.1007/s10064-013-0540-1.
Youdeowei, P. O. and Nwankwoala, H. O., 2011- Studies on sub-soil characteristics of sand deposits in some parts of Bayelsa State, Eastern Niger Delta, Nigeria. Journal of Soil Science and Environmental Management, v. 2(2), p. 34-38 http://www.academicjournals.org/app/webroot/article/article1380033184_Youdeowei%20and%20Nwankwoala.pdf.