نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

روش‌های ژئوفیزیکی برای مطالعه ویژگی‌های میدان‌های فیزیکی قابل انتشار ناشی از بی‌هنجاری‌های داخل زمین بنیان نهاده شده‌اند. در مطالعات ژئوفیزیکی معمولاً هدف آشکارسازی ناهمگنی‌های داخل زمین با استفاده از کمیت‌های فیزیکی اندازه‌گیری شده در سطح زمین است. ژئوفیزیک می‌کوشد ساختمان داخلی زمین و ویژگی‌های آن را با استفاده از چنین داده‌هایی بازسازی کند. تحقیق حاضر که به روش میانگین متحرک مرتبه سوم معروف است، حل یک مسئله وارون برای برآورد همزمان شکل و ژرفای بی‌هنجاری‌های مغناطیسی باقی‌مانده می‌باشد که با مدل‌سازی مصنوعی بر روی اشکال هندسی مختلف کارایی این روش را نسبت به روش میانگین متحرک مرتبه دوم نشان می‌دهد. همچنین عملکرد این روش با نمونه‌ای از عملیات برداشت صحرایی در سایت ژئوفیزیک سازمان زمین‌شناسی اعتبارسنجی می‌شود. این روش، یک رابطه غیرخطی بین ژرفا و فاکتور شکل بی‌هنجاری با طول پنجره‌های متوالی در هفت نقطه محاسبه می‌کند. نتایج نشان داد، با توجه به تعداد جملات ریاضی بیشتر، برای داده‌های بدون نوفه بسیار دقیق و برای داده‌های نوفه‌ای با درصد خطای کمتر و آستانه نوفه بالاتر، از دقت بیشتری نسبت به روش میانگین متحرک مرتبه دوم برخوردار است. همچنین این روش برای داده‌های مغناطیسی واقعی نیز تطابق خوبی (5 درصد خطای برآورد ژرفا) از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdelrahman, E. M., and Essa, K. S., 2005. Magnetic interpretation using a least- squares curves methods. Geophysics 70, L23-L30, DOI:10.1190/1.1926575.
Abdelrahman, E. M., and Essa K. S., 2015. A new method for depth and shape determinations from magnetic data. Pure and Applied Geophysics 172, 439-460, DOI:10.1007/s00024-014-0885-9.
Abdelrahman, E. M., and Hassanein, H. I., 2000. Shape and depth solutions from magnetic data using a parametric relationship. Geophysics 65, 126-131, DOI: 10.1190/1.1444703.
Abdelrahman, E. M., Abo-Ezz, E. R., and Essa, K. S., 2012. Parametric inversion of residual magnetic anomalies due to simple geometric bodies: Exploration Geophysics 43, 178-189. DOI:10.l07l/EG11026.
Abdelrahman, E. M., Essa, K. S., El-Araby, T. M., and Abo-Ezz, E. R., 2016. Depth and shape solutions from second moving average residual magnetic anomalies. Exploration Geophysics 43, 178-189, DOI:10.1071/EG14073.
Atchuta Rao, D.A., and Ram Babu, H.V., 1980. Properties of the relation figures between the total, vertical, and horizontal field magnetic anomalies over a long horizontal cylinder ore body. Current Science 49, 584–585.
Barbosa, V. C. F., Silva, J. B. C., and Medeiros, W. E., 1999. Stability analysis and improvement of structural index estimation in Euler deconvolution. Geophysics 64, 48–60, DOI:10.1190/1.1444529.
Essa, K.S., and Elhussein, M., 2018. PSO (Particle Swarm Optimization) for Interpretation of Magnetic Anomalies Caused by Simple Geometrical Structures, Pure and Applied Geophysics 175(2), DOI:10.1007/s00024-018-1867-0.
Essa, K.S., and Elhussein, M., 2019. Interpretation of Magnetic Data through Particle Swarm Optimization: Mineral Exploration Cases Studies, Natural Resources Research 29: 521-537, DOI: 10.1007/s11053-020-09617-3.
Gay, P., 1963. Standard curves for interpretation of magnetic anomalies over long tabular bodies: Creophysics, 28, 161-200. DOI: 10.1190/ 1.1439164.
Gerovska, D. and Arauzo-Bravo, M. J., 2003. Automatic interpretation of magnetic data based on Euler deconvolution with unprescribed structural index. Computers and Geosciences 29, 949-960, DOI: 10.1016/S0098-3004(03)00101-8.
Hartman, R.R., Teskey, D.J., and Friedberg, J.L., 1971. A system for rapid digital aeromagnetic interpretation. Geophysics 36, 891–918.
Hsu, S., 2002. Imaging magnetic sources using Euler’s equation. Geophysical Prospecting 50, 15-25, DOI:10.1046/j.1365-2478.2001.00282.x.
Jain, S., 1976. An automatic method of direct interpretation of magnetic profiles. Geophysics 41, 531–541, DOI: 10.1190/1.1440631.
Pengfei, L., Tianyou. L.,  Peimin, Z., Yushan, Y., Qiaoli, Z., Henglei, Z., and Guoxiong, C., 2017. Depth Estimation for Magnetic/Gravity Anomaly Using Model Correction, Pure and Applied Geophysics 174: 1729–1742, DOI: 10.1007/s00024-017-1509-y.
Prakasa Rao, T. K. S., Subrahmanyan, M., and Srikrishna Murthy, A., 1986. Nomograms for the direct interpretation of magnetic anomalies due to long horizontal cylinders: Geophysics, 51, 2156-2159. DOI:10.1 190/1.1442067.
Prakasa Rao, T. K. S., and Subrahmanyan, M., 1988. Characteristic curves for inversion of magnetic anomalies of spherical ore bodies: Pure and Applied Geophysics 126, 69-83. DOI:10.1007/BF00876915.
Radhakrishna Murthy, I.V., 1967. Note on the interpretation of magnetic anomalies of spheres. I. G. U. 4, 41–42.
Reid, A.B., Allsop, J.M., Granser, H., Millett, A.J., and Somerton, I.W., 1990. Magnetic interpretation in three dimensional using Euler deconvolution. Geophysics 55, 80–91, DOI: 10.1190/1.1442774.
Salem, A., Ravat, D., Mushayandebvu, M. F., and Ushijima, K., 2004. Linearized least-squares method for interpretation of potential field data from sources of simple geometry. Geophysics 69, DOI: 783-788, 10.1190/1.1759464.
Stanley, J. M., 1977. Simplified magnetic interpretation of the geologic contact and thin dike: Geophysics 42, 1236-1240. DOI:10.1190/1.144 0788.
Steenland, N.C., Slack, H.A., Lynch, V.M., and Langan, L., 1968. Discussion on The geomagnetic gradiometer. Geophysics 32, 877– 892, Geophysics 33, 681–684, DOI: 10.1190/1.1486915.
Thompson, D.T., 1982. EULDPH a new technique for making computer-assisted depth estimates from magnetic data. Geophysics 47, 31–37, DOI: 10.1190/1.1441278.
Werner, S., 1953. Interpretation of Magnetic Anomalies of Sheet-like Bodies. Sveriges Geologiska Underok, Series C 43: N6.