نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشگر پسادکتری، آزمایشگاه G-Time، دانشگاه بروکسل، بروکسل، بلژیک

4 دانشیار، آزمایشگاه G-Time، دانشگاه بروکسل، بروکسل، بلژیک

10.22071/gsj.2021.303195.1933

چکیده

برای بررسی فرآیندهای حاکم بر مخازن ماگمایی دماوند و تغییرات آن در گذر زمان، بافت کانی پلاژیوکلاز‌ در روانه‌‌ها و خاکستر‌ها مطالعه شد. ‌در این مطالعه پلاژیوکلازهایی در ابعاد و اندازه نزدیک به یکدیگر ولی با بافت‌های کاملا متفاوت و پلاژیوکلازهایی با ابعاد متفاوت ولی با ویژگی‌های بافتی مشابه مشاهده شد. 28 نوع بافت با ویژگی‌های متفاوت و در ابعاد مختلف در پلاژیوکلاز‌های روانه‌ها و تنها 3 نوع بافت با ویژگی متمایز در پلاژیوکلاز‌های خاکسترهای ریزشی و موجی متمایز گردید. جمعیتی از بلورها در روانه‌ها بارها در شرایط عدم تعادل قرار‌گرفته‌اند، اما از دهانه خارج نشده اند و در مخزن ماگمایی باردیگر با برقرار شدن شرایط متعادل شروع به رشد مجدد کرده‌اند. تغییرات سرعت صعود ماگما ، همرفت‌های کوچک و بزرگ در مخازن ماگمایی، بالارفتن دما، تغییرات سریع و ناگهانی فشار، مخازن ماگمایی با حجم و ابعاد متفاوت، از شواهدی هستند که به کمک مطالعات بافتی آشکار گردید. مخزن ماگمایی آتشفشان دماوند جوان در بازه سنی روانه‌های نمونه برداری شده در بازه زمانی حدود7000 تا 450 هزار سال، شرایط‌یکنواختی حتی در طول رشد یک بلور را ثبت نکرده است و ماگما دائما از حالت تعادل خارج ‌شده است، اما خروج از حالت تعادل همیشه منجر به فوران دماوند نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات