نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

10.22071/gsj.2023.360975.2034

چکیده

کمپلکس دگرگونی موتهگلپایگان در مرکز پهنه دگرگونی سنندجسیرجان قرار دارد. اندازه‌گیری‌های پارامتر استرین با استفاده از بیضوی استرین از جمله نسبت استرین در صفحه اصلیXZ، بیضی استرین (RXZ)، شکل بیضی استرین (K) و شدت استرین(D)، برای کانی آمفیبول ‌در آمفیبولیت‌های دگرشکل شده موته-گلپایگان حالت کشیده یا دوکی شکل را نشان می‌دهند. چندین نشانگر جهت برشی مثل بودین‌های نامتقارن، چین‌های نامتقارن z، چین‌های شکنجی، بافت هایS/C، شکل دانه مورب، و آمفیبول ماهی‌ها جهت برشی راست‌بر را نشان می‌دهند. تحلیل‌های کینماتیک کمی نشان می‌دهند که Wk بین60/0 و 93/0 متغیر است، که دلالت بر یک برشی عمومی با مولفه‌های 42% <برش ساده<74% و 26% <برش محض<58%است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات