نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سامانه گسلی درونه با بیش از 700 کیلومتر طول، پس از گسل اصلی زاگرس، به عنوان بزرگ‌ترین گسل ایران شناخته می‌شود. در این پژوهش، این سامانه گسلی به 3 بخش اصلی تقسیم شده است زیرا سازوکار بخش‌های مختلف آن متفاوت است. بخش باختری دارای سازوکار امتدادلغز چپ‌بر با مؤلفه معکوس، بخش میانی امتدادلغز چپ‌بر و بخش خاوری با سازوکار معکوس گزارش شده است. در پژوهش حاضر، پارامترهای لرزه‌خیزی و تغییرات زمانی و مکانی آنها در امتداد این سامانه گسلی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای جمع‌آوری شده از سال 1980 تا 2023 میلادی و بر اساس روش بیشینه تمایل مورد تجزیه و تحلیل قرار می­‌گیرد. در این راستا تغییرات زمانی پارامتر b دو افت قابل توجه را نشان می‌دهد که نشانگر دو زلزله نسبتا قوی تربت حیدریه در سال 2010 و زلزله فریمان در سال 2017 می‌باشد. به‌رغم این که هنوز جامعه علمی قادر به پیش بینی دقیق زمین‌لرزه نشده است، اما با توجه به روش مورد مطالعه و با پایش وتحلیل مستمر پارامترهای مختلف زمین‌لرزه به ویژه پارامتر b، پیش‌یابی وقوع زمین‌لرزه‌های محتمل دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

شیخ الاسلامی، م.ر.، جوادی، ح.ر.، اسدی سرشار، م.، آقاحسینی، ا.، کوه پیما، م.، وحدتی دانشمند، ب.، 1392، دانشنامه گسله‌های ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نشر رهی.
Aki, K. ,1965. Maximum Likelihood Estimate of b in the Formula Log N= A-BM and Its Confidence Limits. Bull. Earthquake Res. Inst., Tokyo Univ. 43:237–39.
Bender, B., 1983. Maximum Likelihood Estimation of b Values for Magnitude Grouped Data. Bulletin of the Seismological Society of America 73(3):831–51.
Chen, J., and Zhu, Sh., 2020. Spatial and Temporal B-Value Precursors Preceding the 2008 Wenchuan, China, Earthquake (Mw = 7.9): Implications for Earthquake Prediction. Geomatics, Natural Hazards and Risk 11(1):1196–1211. doi: 10.1080/19475705.2020.1784297.
El-Isa, Z. H., and Eaton, D. W., 2014. Spatiotemporal Variations in the B-Value of Earthquake Magnitude-Frequency Distributions: Classification and Causes. Tectonophysics 615–616:1–11. doi: 10.1016/j.tecto.2013.12.001.
Farbod, Y., Bellier, O., Shabanian, E., and Abbassi, M. R., 2011. Geomorphic and Structural Variations along the Doruneh Fault System (Central Iran). Tectonics 30(6).
Fattahi, M., Walker, R. T. , Khatib, M. M., Dolati, A.,  and Bahroudi, A., 2007. Slip-Rate Estimate and Past Earthquakes on the Doruneh Fault, Eastern Iran. Geophysical Journal International 168(2):691–709. doi: 10.1111/j.1365-246X.2006.03248.x.
Goldstein, M. L., Morris, S. A., and Yen, G. G., 2004. Problems with Fitting to the Power-Law Distribution. European Physical Journal B 41(2):255–58. doi: 10.1140/epjb/e2004-00316-5.
Gutenberg, B., and Richter, C. F. 1944. Frequency of Earthquakes in California. Bulletin of the Seismological Society of America 34(4):185–88.
Li, Q., 1978. Time and Space Scanning of the B-Value-a Method for Monitoring the Development of Catastrophic Earthquakes. Acta Geophys. Sinica 21:101–25.
Main, I. 2000. Apparent Breaks in Scaling in the Earthquake Cumulative Frequency-Magnitude Distribution: Fact or Artifact?.  Bulletin of the Seismological Society of America 90(1):86–97. doi: 10.1785/0119990086.
McGuire, R. K., and Arabasz., W. J., 1990. An Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Pp. 333–54 in Geotechnical an Environmental Geophysics: Volume I: Review and Tutorial. Society of Exploration Geophysicists.
Mousavi, Z., Fattahi, M., Khatib, M., Talebian, M., Pathier, E., Walpersdorf, A. , Sloan, R. A., Thomas, A. L., Rhodes, E.,  and Clive, F., 2021. Constant Slip Rate on the Doruneh Strike-Slip Fault, Iran, Averaged Over Late Pleistocene, Holocene, and Decadal Timescales. Tectonics 40(6):e2020TC006256.
Nakaya, S. 2006. Spatiotemporal Variation in b Value within the Subducting Slab Prior to the 2003 Tokachi-Oki Earthquake (M 8.0), Japan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 111(3):1–13. doi: 10.1029/2005JB003658.
Nava, F. A., Márquez-Ramírez, V. H., Zúñiga, F. R., Ávila-Barrientos, L.,  and Quinteros, C. B., 2017. Gutenberg-Richter b-Value Maximum Likelihood Estimation and Sample Size. Journal of Seismology 21(1):127–35. doi: 10.1007/s10950-016-9589-1.
Newman, M. E. J., 2005. Power Laws, Pareto Distributions and Zipf’s Law. Contemporary Physics 46(5):323–51. doi: 10.1080/00107510500052444.
Nuannin, P., Kulhanek, O., and Persson, L., 2005. Spatial and Temporal b Value Anomalies Preceding the Devastating off Coast of Sumatra Earthquake of December 26, 2004. Geophys. Res. Letters (11):1–4.
Scholz, C. H., 1968. The Frequency-Magnitude Relation of Microfracturing in Rock and Its Relation to Earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America 58(1):399–415. doi: 10.1785/bssa0580010399.
Shahvar, M. P., Zare, M.,  and Castellaro, S., 2013. A Unified Seismic Catalog for the Iranian Plateau (1900-2011). Seismological Research Letters 84(2):233–49. doi: 10.1785/0220120144.
Sheikholeslami, M, R., Javadi, H, R., Asadi Sarshar, M., Agha Hosseini, A., Koupeyma, M., Vahdati Daneshmand, B., 2014. Iran faults Encyclopedia, Geological Survey of Iran & Rahi publication. (In Persian).
Shi, Y., and Bolt, B. A., 1982. The Standard Error of the Magnitude-Frequency b Value. Bulletin of the Seismological Society of America 72(5):1677–87.
Tsukakoshi, Y., and Shimazaki, K., 2008. Decreased B-Value Prior to the M 6.2 Northern Miyagi, Japan, Earthquake of 26 July 2003. Earth, Planets and Space 60(9):915–24. doi: 10.1186/BF03352847.
Utsu, T. , 1965. A Method for Determining the Value of b in a Formula Log N= A= BM Showing the Magnitude Frequency Relation for Earthquakes. Geophys. Bull. Hokkaido Univ. 13:99–103.
Wellman, H. W., 1966. Active Wrench Faults of Iran, Afghanistan and Pakistan. Geologische Rundschau55(3):716–35. doi: 10.1007/BF02029650.
Wiemer, S., 1996. Analysis of Seismicity: New Techniques and Case Studies. Dissertation Thesis, University of Alaska.
Wiemer, S., and Wyss, M., 2000. Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan. Bulletin of the Seismological Society of America 90(4):859–69. doi: 10.1785/0119990114.
Wiemer, S. ,2001. A Software Package to Analyze Seismicity: ZMAP. Seismological Research Letters 72(3):373–82. doi: 10.1785/gssrl.72.3.373.
Wiemer, S., and Benoit, J.P., 1996. Mapping the B-value Anomaly at 100 Km Depth in the Alaska and New Zealand Subduction Zones. Geophysical Research Letters 23(13):1557–60.
Wiemer, S., and Wyss, M., 1997. Mapping the Frequency‐magnitude Distribution in Asperities: An Improved Technique to Calculate Recurrence Times?. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 102(B7):15115–28.
Woessner, J., and Wiemer, S., 2005. Assessing the Quality of Earthquake Catalogues: Estimating the Magnitude of Completeness and Its Uncertainty. Bulletin of the Seismological Society of America 95(2):684–98.
Wu, K. T., Yue, M. S., Wu, H. Y., Chao, S. L., Chen, H. T. , Huang, W. Q. , Tien, K. Y. , and Lu, S. D., 1978. Certain Characteristics of the Haicheng Earthquake (M= 7.3) Sequence. Chinese Geophysics, AGU 1:289–308.
Xie, Zh., Lyu, Y., and Li, X., 2022. Temporal and Spatial Changes in the B-Value Prior to the 2021 Luxian M S 6.0 Earthquake in Sichuan, China. Geomatics, Natural Hazards and Risk 13(1):934–48. doi: 10.1080/19475705.2022.2059019.
Zöller, G., Hainzl, S.,  Kurths, J., and Zschau, J., 2002. A Systematic Test on Precursory Seismic Quiescence in Armenia. Natural Hazards 26(3):245–63. doi: 10.1023/A.