نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

10.22071/gsj.2023.406025.2098

چکیده

به منظور زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در ناحیه فارس، یک برش چینه‌شناسی در تاقدیس سربالش انتخاب و نمونه‌ برداری شد. ضخامت سازند گورپی در این برش 3/346 متر و لیتولوژی عمده آن شامل سنگ آهک‌های رسی و شیل می‌باشد. مرز زیرین آن با سازند سروک ناپیوسته فرسایشی همراه با حفرات انحلالی و قلوه‌های اکسید آهن و مرز بالایی آن با سازند پابده نیز از نوع ناپیوستگی فرسایشی همراه با یک افق کلیدی به ضخامت 30 سانتیمتر حاوی ندول‌های فسفات و آثار اکسید منگنز می‌باشد. در این مطالعه با تشخیص 66 گونه متعلق به 22 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونی 9 ‌زون زیستی بر اساس زون‌بندی زیستی استاندارد تتیس پرمولی سیلوا و ورگا (2004) شناسایی و معرفی شدند. سن سازند گورپی بر اساس زون‌های زیستی شناسایی شده سانتونین پیشین تا ماستریشتین پایانی مشخص شده است. مرز K/Pg در انتهای افق کلیدی حاوی ندول‌های فسفات و منطبق با مرز سنگ‌چینه ای سازندهای گورپی و پابده قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات