نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه ملایر

10.22071/gsj.2023.409411.2104

چکیده

تعیین دقیق مقدار حدآستانه‌ای موجب جداسازی دقیق جوامع ژئوشیمیایی می‌گردد. روش‌های ساختاری برای تفکیک ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی از زمینه، توانمندتر از روش‌های غیر ساختاری می‌باشند. در این تحقیق از روش ساختاری آماره فضایی U برای پردازش داده‌های ژئوشیمیایی بدست آمده از نمونه‌های خاک منطقه نیسیان استفاده شد. با محاسبه مقدار U بهینه برای هر نمونه، نمونه‌های ناهنجار از نمونه‌های زمینه با دقت خوبی تفکیک شدند. همچنین با طبقه بندی نمونه‌ها بر اساس شعاع بهینه بدست آمده برای هر نمونه، نمونه‌های ناهنجار شناسایی شده در مرحله قبل در سه رده قوی، متوسط و ضعیف بر اساس شدت ناهنجاری طبقه بندی شدند. اعتبارسنجی نتایج بدست آمده با استفاده از حفاری‌های انجام شده در منطقه نشان داد که عملکرد روش آماره U در شناسایی محدوده‌های ناهنجار بسیار مطلوب بوده است. این روش نه تنها موفق به شناسایی صحیح نمونه‌های ناهنجار گردید بلکه نمونه‌هایی که بر اساس نتایج حفاری‌ها بسیار ضعیف می‌باشند ولی بوسیله یک روش غیر ساختاری، ناهنجاری قوی تشخیص داده شده بود را به درستی در رده زمینه طبقه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات