نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین ساخت، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران وکارشناس مسئول سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور،اداره کل زمین شناسی مرکز مشهد

2 استاد گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشجوی دکتری زمین ساخت، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه زمین ساخت ، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

5 استادیار گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پهنه برشی بوشاد(BSZ) بادرازایی حدود 45 کیلومتر،پهنای 2/9 کیلومتروروندی تقریبا خاوری-باختری( N90E)در جنوب بیرجند قرار دارد. این پهنه برشی بخش هایی از افیولیت ملانژ دگرگون شده جنوب بیرجند را زیر تاثیر قرار داده است. اولین مرحله دگرریختی بصورت دگرشکلی چند فازی همزمان با دگرگونی در شرایط دگرریختی شکل پذیر، به هنگام بسته شدن ریفت خاور ایران وجایگیری افیولیت ملانژبیرجنداتفاق افتاده است. فازهای دگرریختی D2-  D1مربوط به اولین مرحله دگرشکلی می باشد. فاز دگرریختی D3بعد از یک دوره رسوبگذاری و فرسایش در شرایط شکل پذیر-شکنا، همزمان با تشکیل رگه‌های کششی نردبانی می باشد. گسل های راستالغز، راندگی و چین های مرتبط با گسل در شرایط دگرریختی شکنا وابسته به وقایع زمین ساختی D4، در اثر جدید ترین فاز تنشN055  در منطقه شکل گرفته است. درجه همگرایی این پهنه برشی3/0R=است که نشان از شکل گیری آن در یک دستگاه ترافشاری چپ گرد از نوع همگرای مایل لغز(Slightly  oblique-convergent)می باشد.

کلیدواژه‌ها