نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق فرسایش‌پذیری انواع نهشته‌های مختلف دلتای سفیدرود بر اساس شاخص‌های مهم و تاثیرگذار زمین‌شناسی مهندسی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا محدوده مورد مطالعه از دیدگاه زمین‌شناسی و رسوب‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و نهشته‌های مختلف موجود در این محدوده تفکیک شده است. سپس بر اساس داده‌های ژئوتکنیک موجود و نتایج بررسی‌های صحرایی و انجام آزمون نفوذ مخروط دینامیکی (DCP) در 32 محل، ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی این نهشته‌ها تعیین شده است. در نهایت فرسایش‌پذیری نهشته‌ها بر اساس شاخص‌های بافت و مقاومت برشی با روشی ساده و در عین حال مناسب و دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد فرسایش‌پذیری نهشته‌ها با شرایط رسوب‌شناسی آنها ارتباط مستقیمی دارد و می‌توان فرسایش‌پذیری آنها را بر اساس تاریخچه زمین‌شناسی نهشته‌ها تجزیه و تحلیل نمود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نهشته‌های خاکریزهای طبیعی دارای بیشترین فرسایش‌پذیری و نهشته‌های دلتایی قدیمی دارای کمترین فرسایش‌پذیری در محدوده دلتای سفیدرود می‌باشند. نتایج این تحقیق، نقش موثری در توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها