نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشجوی‌ دکتری زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

 سازند مبارک به سن کربونیفر پیشین در دو برش آرو و سیدآباد واقع در یال جنوبی تاقدیس آیینه ورزان- دلیچای در خاور تهران  مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با هدف تعیین ریزرخساره‌ها، تفسیر محیط‌های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند مبارک صورت گرفته است. در برش آرو و سید‌آباد این سازند به ترتیب با ستبرای 133 متر و  65  متر شامل سنگ‌آهک با میان لایه‌های شیل و مارن بوده و بر اساس ویژگی‌های سنگ‌چینه‌ای به چند واحد سنگی تقسیم شده است. در این برش‌ها سازند مبارک با یک ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند جیرود  قرار گرفته و به صورت  ناپیوسته و همشیب توسط سازند دورود پوشیده شده است. بر اساس یافته‌های رسوبی و مطالعات سنگ‌نگاری، 10 رخساره مربوط به چهار کمربند رخساره‌ای ساحلی/ جزرومدی، تالاب، سد/ برجستگی‌های ماسه‌ای و دریای باز شناسایی شده است. این رخساره‌ها در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ همشیب نهشته شده‌اند. تغییرات عمودی رخساره‌ها نشان دهنده وجود دو سکانس رسوبی در این نهشته‌ها است.

کلیدواژه‌ها