نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 (عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور)

3 دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

4 شرکت مهندسین مشاور پارسی کان کاو

چکیده

کانسار فلوریت قهرآباد در  Km58 جنوب خاور شهرستان سقز،  در استان کردستان واقع شده است. این  کانسار(فلوریت) به شکل عدسی های  پراکنده، رگه‌‌ای و رگچه‌‌ای در سنگ‌های کربناتی  با سن تریاس واقع شده است. سه نوع فلوریت بنفش، سبز و بی رنگ در این کانسار قابل تشخیص است و کانی‌های باطله شامل: کوارتز، دولومیت، کلسیت و باریت می‌باشد. میزان عناصر خاکی کمیاب در فلوریت موجود در این کانسار بین  18/20 تا 38/48 ppm می‌باشد. میزان بیشتر LREEها در فلوریت‌های بنفش و بی رنگ،  نسبت به فلوریت‌های سبز رنگ نشانگر این است که آن‌ها در مراحل اولیه کانی‌سازی شکل گرفته‌اند. محاسبه آنومالی Eu نشانگر این است که فلوریت‌ها در شرایط قلیایی تا خنثی و تا حدی اکسیدی شکل گرفته‌اند. نهایتا با استفاده از مطالعات ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب می‌توان نتیجه گرفت که ذخیره فلوریت قهرآباد محصول فعالیت هیدروترمال (اپی‌ترمال) بوده و سیالات کانی‌ساز دارای منشا ماگمائی یا  آب فسیل موجود در حوضه رسوبی هستند که با وجود فعالیت‌های آذرین می‌توان این مسئله را توجیه کرد. 

کلیدواژه‌ها