نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برش مورد مطالعه در مجاورت روستای دغال در 100 کیلومتری جاده ارتباطی زابل به نهبندان جای گرفته است. این برش ستبرایی برابر با 57/55 متر دارد. مرز زیرین برش یاد شده به‌صورت ناپیوستگی با سنگ آذرین مشخص می‌شود و مرز بالایی در این منطقه نامشخص است. در این مطالعات برش یاد شده از دید سنگ‌شناسی به 4 واحد تقسیم شده است. نتایج حاصل از مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تحلیل ریزرخساره‌ها نشان می‌دهد که نهشته‌های یاد شده در 4 زیرمحیط لاگون، تپه‌های زیردریایی، کانال کشندی و دریای باز رسوب کرده‌اند که ستبرا و گستردگی زیرمحیط دریای باز در مقایسه با زیرمحیط‌های دیگر بیشتر است. مطالعه و بررسی ریزرخساره‌ها و زیرمحیط‌های سازنده آنها گواهی رسوب‎گذاری برش یاد شده در یک رمپ کربناتی از نوع همشیب است و نشان می‌دهد که در زمان کرتاسه پسین در محدوده مورد بررسی، دریایی به نسبت کم‌ژرفا وجود داشته است. وجود میکروفسیل‌هایی مانند Orbitoides apiculata و Omphalocyclus macroporusنشان‌دهنده سن مائستریشتین برای سنگ‎های این برش است.
 
 

کلیدواژه‌ها