نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکترا، گروه فسیل‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور زون‌بندی زیستی سازند پابده (ائوسن میانی- بالایی) بر پایه روزن‌بران پلانکتون، یک برش چینه‌شناسی در دامنه جنوبی کوه میشان و یک برش چینه‌شناسی درکوه اشگر در پهنه ایذه مطالعه شد که ستبرای آنها به ترتیب 5/162 متر  و 150 متر است. سازند پابده در دامنه جنوبی کوه میشان شامل تناوبی از سنگ‌آهک، شیل، سنگ‌آهک مارنی و مارن و در کوه اشگر شامل تناوبی از سنگ‌آهک نازک‌لایه کرم رنگ و مارن‌های نازک‌لایه است. دراین مطالعه میکروفونای شناخته شده بیشتر از نوع روزن‎بران پلانکتون هستند. روزن‎بران پلانکتون و کف‌زی شناخته شده در دامنه جنوبی میشان شامل 18 جنس و 8 گونه و در مقطع اشگر شامل 24 جنس و 10 گونه  هستند. در مطالعه حاضر 4 زون زیستی در محدوده زمانی ائوسن میانی- پسین برش‌های یاد شده تعیین شد که 1 زیست‌زون متعلق به دامنه جنوبی میشان و 3 زیست‌زون متعلق به کوه اشگر است و عبارتند از: Hantkenina nuttalli Range Zone، Hantkenina nuttalli Turborotalia cerro-azulensis Interval Zone، Turborotalia cerro-azulensis Range Zone و Turborotalia cerro-azulensis/ Hantkenina sp. Assemblage Zone

کلیدواژه‌ها