نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه‌زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکترا، اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

در حوضه پیش‌بوم نئوژن زاگرس، فروبار دزفول به عنوان حوضه پیش‌ژرفا حجم زیادی از رسوبات سازندهای آغاجاری و بختیاری را در خود جای داده است. در این مقاله، با استفاده از داده‌های سطحی و زیرسطحی و مدل‌سازی تجربی به مطالعه تأثیر این رسوبات بر هندسه و آرایش ساختارها در بخش مرکزی کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس پرداخته شده است. مدل‌سازی تجربی نشان می‌دهد عملکرد همزمان فرسایش و رسوب‎گذاری همزمان با زمین‌ساخت مانع از پیشروی دگرریختی به سوی پیش‌بوم و سبب تمرکز آن در ساختارهای شکل گرفته در سوی پس‌بوم می‌شود. در این راستا، تاقدیس‌های تشکیل شده در سوی پس‌بوم به‌صورت بالاآمدگی، گسلش و چرخش یال‌ها به این فرایند پاسخ می‌دهند. در ادامه با افزایش کوتاه‌شدگی، ساختار تاقدیسی بزرگ‎مقیاس پس از رسوبات همزمان با زمین‌ساخت به سوی پیش‌بوم شکل می‌گیرند. بر پایه مدل‌سازی تجربی وجود رسوبات آواری سازندهای آغاجاری و بختیاری در فروبار دزفول سبب تمرکز دگرریختی به‌صورت یال‌های پرشیب تا برگشته و گسل‌های راندگی در بخش‌های جنوبی پهنه‌های ایذه و لرستان شده است. همچنین حجم زیاد این رسوبات در بخش میانی فروبار دزفول اجازه شکل‌گیری تاقدیس‌های بزرگ مقیاس را در این بخش از فروبار نداده و سبب تشکیل تاقدیس‌های فروبار دزفول در دو بخش شمالی و جنوبی شده است.

کلیدواژه‌ها

حاجی‌علی‌بیگی، ح.، 1394- تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب ‌باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، شماره 97، صص 313 تا 328.
عبداللهی‌فرد، ا.، 1385- مدل‌های ساختاری جنوب خوزستان با استفاده از داده‌های لرزه نگاری بازتابی، پایان‌نامه دوره دکتری زمین شناسی- تکتونیک، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 174 ص.
علی‌پور، ر.، 1393- عوامل مؤثر بر دگرریختی میدان‌های نفتی پازنان و آغاجاری، جنوب‌باختر ایران، پایان‌نامه دوره دکتری زمین شناسی- تکتونیک، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 158 ص.
مطیعی، ه.، 1372- زمین شناسی ایران: چینه‌شناسی زاگرس، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، 583 ص.
 
Abdollahi Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M. and Alavi, S. A., 2006- Interaction of the Zagros Fold thrust belt and the Arabian type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW Iran. Petroleum Geoscience, V.12: p.347–62.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran, new data and interpretations. Tectonophysics, V.229: p.211-238.
Beaumont, C., Kooi, H. and Willett, S., 2000- Progress in coupled tectonic-surface process models with applications to rifted margins, and collisional orogens. In: Geomorphology and Global Tectonics (Ed. by Summerfield, M.A.), Wiley, New York, p.9 – 55.
Berberian, M. and King, G.C.P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, V.18: p.210–285.
Berberian, M., 1995- Master blind thrust faults hidden under the Zagoros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, V.241: p.193–224.
Bhattacharyya, K. and  Ahmed, F., 2016- Role of initial basin width in partitioning total shortening in the Lesser Himalayan fold-thrust belt: Insights from regional balanced cross-sections. Journal of Asian Earth Sciences, V.116: p.122–131.
Bordenave, M. L. and Hegre, J. A., 2005- The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful Embayment, Zagros fold belt, Iran. Journal of Petroleum Geology, V.28: p.339–368.

Burbank, D. W. and Verge´s, J., 1994- Reconstruction of topography and related depositional systems during active thrusting. Journal of Geophysical Research, V.99: p. 20281–20297.

Burbank, D. W., Meigs, A. and Brozovic, N., 1996- Interactions of growing folds and coeval depositional systems. Basin Research, V. 8: p.199–223.
Coogan, J. C., 1992- Structural evolution of piggyback basins in the Wyoming-Idaho-Utah thrust belt. Geological Society of American, Memoirs179, p.55-82.
DeCelles, P. G. and  Giles, K. A., 1996- Foreland basin systems. Basin Research, V.8: p.105-123.
DeCelles, P. G., 1994- Late Cretaceous-Paleocene synorogenic sedimentation and kinematic history of the Sevier thrust belt, northeast Utah and southwest Wyoming. Geological Society of America Bulletin, V.106(1): p.32-56.
Falcon, N. L., 1961- Major earth-flexuring in the Zagros Mountains of south-west Iran. Quarterly Journal of the Geological Society, V.117(1-4): p. 367-376
Falcon, N. L., 1974- Southern Iran: Zagros Mountains. In: Mesozoic-Cenozoic Orogenic Belts (Ed. by Spencer, A.), Special Publication. Geological Society of London, V.4: p.199-211.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. and  Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold-thrust belt, Zagros Mountains. Journal of Geological Society, London, V.158: p.969–981.
Jones, P. B., 1982- Oil and gas beneath east-dipping under thrust faults in the Alberta foothills. Geologic studies of the Cordilleran thrust belt: Rocky Mountain Association of Geologists, V.1: p.61-74.
Kassler, P., 1973- The structural and geomorphic evolution of the Persian Gulf. In: The Persian Gulf (Ed. by Purser B., H.), p. 11–32. Springer-Velag, New York.
Lawton, T. F. and Trexler, J. H., 1991- Piggyback basin in the Sevier orogenic belt, Utah: Implications for development of the thrust wedge. Geology, V.19(8): p.827-830.
Pattinson, R. and Takin, M., 1971- Geological significance of the Dezful Embayment boundaries. Iranian Oil Operating Companies, Report No.1166 (Unpublished).
Pirouz, M., Simpson, G., Bahroudi, A. and  Azhdari, A., 2011- Neogene sediments and modern depositional environments of the Zagros foreland basin system. Geological Magazine, V.148(5-6): p.838-853.
Puigdefàbregas, C., Muñoz, J. A. and  Marzo, M., 1986- Thrust belt development in the eastern Pyrenees and related depositional sequences in the southern foreland basin. Foreland basins, p.229-246.
Ricci Lucchi, F., 1986- The Oligocene to Recent foreland basins of the northern Apennines. In: Foreland Basins (Ed. by Allen, P. A. and Homewood, P.), Special Publication of the International Association of Sedimentologists, V.8: p.105-139.
Salvini, F. and Storti, F. 2002- Three-dimensional architecture of growth strata associated to fault-bend, fault-propagation, and decollement anticlines in non-erosional environments. Sedimentary Geology, V. 146: p. 57– 73.
Sanderson, D. A. and  Spratt, D. A., 1992- Triangle Zone and Displacement Transfer Structures in the Eastern Front Ranges, Southern Canadian Rocky Mountains (1). American Association of Petroleum Geologists Bulletin, V.76(6): p.828-839.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W., 2004- Structural framework of the Zagros fold–thrust belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, V.21: p.829–843.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W., 2007- The role of major fault zones in controlling the geometry and spatial organization of structures in the Zagros Fold-Thrust Belt. In: Deformation of the Continental Crust: The Legacy of Mike Coward (Ed. by Ries, A.C.,. Butler, R.W.H., and Graham, R.H.). Special Publications, Geological Society, London, Vol.272: p.419-436.
Sherkati, S. and Letouzey, J., 2004- Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology, V.21: p.535–554.
Storti, F. and Salvini, F., 1996- Progressive rollover fault-propagation folding: a possible kinematic mechanism to generate regional scale recumbent folds in shallow foreland belts. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, V. 80: p. 174–193.
Takin, M., 1972- Iranian Geology and Continental Drift in the Middle East. Nature, V.235: p.147-150.
Talbot, C. J. and Alavi, M., 1996- The past of a future syntaxis across the Zagros, In: Salt Tectonics (Ed. by Alsop, G.I., Blunderll, D.J. and Davidson, I.). Special Publication, Geological Society of London, V.100: p.89-109.
Verges, J., Goodarzi, M. G. H., Emami, H., Karpuz, R., Efstathiou, J. and Gillespie, P., 2011- Multiple detachment folding in Pusht-e Kuh arc, Zagros: role of mechanical stratigraphy. In: Thrust Fault Related Folding (Ed. by McClay, K. R., Shaw, J. and Suppe, J.). American Association of Petroleum Geologists, Memoir 94, p. 69–94.
Willemin, J. H., 1984- Erosion and the mechanics of shallow foreland thrusting. Journal of Structural Geology, V. 6: p. 425–432.
Wu, J. E. and McClay, K. R., 2011- Two-dimensional analog modeling of fold and thrust belts: dynamic interactions with syncontractional sedimentation and erosion. In: Thrust Fault Related Folding (Ed. by McClay, K. R., Shaw, J. and Suppe, J.). American Association of Petroleum Geologists, Memoir 94, p.301-333.