نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دکترا، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

گدازه‌های بالشی افیولیتی فرومد در باختر سبزوار و حاشیه شمالی خرد قاره ایران مرکزی رخنمون دارند. این گدازه‌ها دربردارنده سنگ‌آهک‌های پلاژیک با ریزفسیل‌های کرتاسه بالایی هستند و در دو گروه سنی تورونین پسین- سانتونین و کنیاسین- کامپانین پسین دسته‌بندی می‌شوند. گدازه‌های بالشی بازالتی به شکل‌های لوله‌ای و غده‌ای هستند و از بیرون به درون هر بالش شامل بخش‌های حاشیه‌ای خارجی (ویتروفیری)، میانی (واریولیتی) و درونی (اینترگرانولار) است. هر بخش دارای بافت خاص خود و مجموعه کانیایی از الیوین ± پلاژیوکلاز ± کلینوپیروکسن است. تشکیل بلورهای اسکلتی به‎ویژه الیوین و به ‌مقدار کمتر پلاژیوکلاز در بخش میانی، نشان از سرعت زیاد هسته‌بندی در این کانی‌ها دارد. سرشت ماگمایی گدازه‌های تورونین پسین- سانتونین توله‌ایتی و گدازه‌های کنیاسین- کامپانین پسین توله‌ایتی- کالک‌آلکالن است. اگر چه غنی‌شدگی عناصر LILE، تهی‌شدگی نسبی از عناصر HFSE، غنی‌شدگی متفاوت عناصر LREE و روند تغییرات خطی عناصر HREE، نشان از شکل‌گیری گدازه‌های بالشی در محیط وابسته به کمان و از منشأ گوشته‌ای ناهمگن با درجات متفاوتی از ذوب بخشی دارد، اما کاهش نسبت‌های Th/Yb، La/Nb، Ce/Nb و Ce/Th نشانگر گرایش آنها به محیط‌های حدواسط میان IAB و MORB است. بر خلاف گدازه‌های تورونین پسین- سانتونین، افزایش نسبت‌هایLa/Yb  و Nb/Yb در گدازه‌های کنیاسین- کامپانین پسین نشانگر باروری گوشته و کاهش نسبت Nb/Ta و افزایش نسبی Th بیانگر دخالت مذاب حاصل از ذوب بخشی صفحه فرورونده در زایش این گدازه‌هاست. ژرفای به ‌دست آمده برای محل ذوب سنگ منشأ گدازه‌های بالشی منطقه میان 40 تا 70 کیلومتر برآورد می‌شود که بیانگر ذوب بخشی در محدوده پهنه لرزولیت اسپینل‌دار است. به نظر می‌رسد تشکیل گدازه‌های بالشی افیولیتی فرومد در یک حوضه حاشیه‌ای متمایل به پشت کمان مربوط به پهنه فرافرورانشی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

افتخارنژاد ، ج.، 1359- ﺗﻔﮑﯿﮏ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ، نشریه انجمن نفت، 82، صص. 19 تا 28.
آقانباتی، ع.، 1385- زمین‎شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن، 608 ص.
بحرودی، ع. و عمرانی، ج.، 1378- ورقه زمین‌شناسی فرومد به مقیاس 1:100.000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن.
جمشیدی، خ.،  قاسمی، ح. و میائو، ل.، 1394- سن‌سنجی Pb-U و تعیین ترکیب محل منشاء گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار، مجله پترولوژی اصفهان، 23، صص. 121 تا 138.
رادفر، ج. و کهنسال، ر.، 1381- ورقه زمین‌شناسی داورزن به مقیاس 1:100.000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن.
زندی، ز.، مهرابی، ب. و مسعودی، ف.،  1385- ژئوشیمی و ژنز کانسارهای کرومیت پادیفرم فرومد سبزوار، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شیرزادی، ع. ر.،  1377- پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های مجموعه افیولیتی و پست افیولیتی نوار افیولیتی شمال سبزوار، واقع در شمال روستای فرومد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 130 ص.
غنی، م.، 1389- بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگ‌های افیولیتی و سوپرا- افیولیتی محدوده افچنگ شمال باختری سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، 194 ص.
فروزش، و.،  1385- سنگ‌شناسی و منشأ افیولیت‌های منطقه افچنگ- شمال سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
قریب، ف. و فتوتی، و.، 1382- ورقه زمین‌شناسی جاجرم به مقیاس 1:100.000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن.
کهنسال، ر.، 1393- نقشه زمین‌شناسی به مقیاس 1:25.000 بیزه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کهنسال، ر.، 1393- نقشه زمین‌شناسی به مقیاس 1:25.000 جنوب کهنه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کهنسال، ر.، قربانی، م.، پورمعافی، م.، خلعت‌بری جعفری، م.، عمرانی، ج.، ذوالفقاری، ص. و سلیمانی، س.، 1394- زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران، فصلنامه علوم زمین، 97، صص. 387 تا 396.
میرزایی، م.، 1389- پترولوژی و تحول ژئودینامیکی توالی پوسته‌ای افیولیت باغ‎جر- قره‎قلی، شمال خاوری سبزوار، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، 178 ص.
نبوی، م. ح.، 1355- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 109 ص.
نصرآبادی، م.، روزتی، ف.، معین‎وزیری، ح.، رضوی، م. ح. و محجل.، م.، 1391- کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی شیست‌های آبی مجموعه‌ی دگرگون سلطان آباد (شمال شرق سبزوار)، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1، صص. 123 تا 140.
نصرآبادی، م.، روزتی، ف.، معین‌وزیری، ح.، رضوی، م. ح. و محجل.، م.، 1393- پتروژنز توده‌های نفوذی آداکیتی نوار افیولیتی شمال خاوری سبزوار، فصلنامه علوم زمین، 94، صص. 183 تا 196.
وطن‌پور، ح. ر.، 1386- کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ساختار کانسارهای کرومیت در افیولیت‌های شمال غرب سبزوار و ارائه مدل اکتشافی آنها، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 298 ص.
 
References
Alavi, M., 1991- Tectonic map of the Middle East, scale 2,500,000. Geological Survey and Mining Exploration of Iran.
Alavi-Tehrani, N., 1976- Geology and petrography in the ophiolitic range NW of Sabzevar (NE-Iran) with special regard to metamorphism and genetical relations in an ophiolite suite. 147 pp.
Arculus, R. J., 1994- Aspects of magma genesis in arcs. Lithos, 33, 189–208.
Bagheri, S. and Stampfli, G. M., 2008- The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications. Elsevier, Tectonophysics v. 451, p. 123-155.
Baier, J., Audétat, A. and Keppler, H., 2008- The origin of the negative niobium tantalum anomaly in subduction zone magmas, Earth and Planetary Science Letters,  267, 290–300.
Bowen, N. L., 1915- The crystallization of haplosasaltic, haplodioritic, and related magma. Am .J.Sci, 40, 161-185.
Bryan, W. B., 1972- Morphology of quench crystals in submarine basalts. J. Geophys. Res. 77, 5812-5819.
Caulfield, J. T., Turner, S. P., Dosseto, A., Pearson, N. J. and Beier, C., 2008- Source depletion and extent of melting in the Tongan sub-arc mantle. Earth and Planetary Science Letters.273, 279-288.
Dilek, Y. and Furnes, H., 2009- Structure and geochemistry of Tethyan ophiolites and their petrogenesis in subduction rollback systems, Lithos, 113, 1-20.
Dilek, Y., 2003- Ophiolite concept and its evolution, in Dilek, Y., & Newcomb, S., eds., Ophiolite concept and the evolution of geological thought: Boulder, Colorado, Geological Society of America Special Paper 373, p. 1–16.
Donaldson, C. H., 1976- An experimental investigation of olivine morphology. Contrib. Mineral. Petrol. 57, 187-213.
Eftekhar-nezhad, J. and Aghanabati, A., 1992- Geological Quadrangle map of Jajarm 1:250,000 Geological Survey of Iran.
Ellam, R. M., 1992- Lithospheric thickness as a control on basalt geochemistry, Geology 20, 153-156.
Elliott, T., Plank, T., Zindler, A., White, W. and Bourdon, B., 1997- Element transport from slab to volcanic front at the Mariana arc. Journal of Geophysical Research, 102, 14991–15019.
Emami, M. H., Sadeghi, M. M. and Omrani, S. J., 1993- Magmatic map of Iran, scale 1:1,000,000 Geological Survey of Iran.
Faure, F. and Schiano, P., 2004- Crystal morphologies in pillow basalts: implications for mid-ocean ridge processes. Earth and Planetary Science Letters 220: 331-344.
Faure, F., 2001- Les textures de croissance rapide da ns les roches magmatiques basiques et ultrabasiques: étude éxperimentale et nanoscopique. Thése Universite Clermont-Ferrand.
Faure, F., Trolliard, G., Nicollet, C. and Montel, J. M., 2003- A developmental model of olivine morphology as a function of the cooling rate and the degree of undercooling. Contributions to Mineralogy and Petrology 145: 251-263.
Faustino, D. V., Yumul, Jr., Dimalanta, C. B., De Jusu, J. V., Zhou, M. F., Aitchison, J. C. and Tamayo, R. A., 2006- Volcanic-hypabyssal rock geochemistry of a subduction-related marginal basin ophiolite: Southeast Bohol ophiolite-Cansiwang Melange complex, Central Philippines Geosciences.
Fisk, M. R., 1984- Depths and temperatures of mid ocean ridge magma chambers and composition of their source magmas, in ophiolites and oceanic lithosphere, edited by I G Gass, S J Lippard & A W Shelton, (Blackwell Sci Publ, Oxford), 17-23.
Floyd, P. A., Kelling, G., Gökçen, S. L. and Gökçen, N., 1991- Geochemistry and tectonic environment of basaltic rocks from the Misis Ophiolitic Melange, south Turkey. Chemical Geology, 89, 263–280.
Gribble, R. F., Stern, R. J., Newman, S., Bloomer, S. H. and O’Hearn, T., 1998- Chemical and isotopic composition of lavas from the Northern MarianaTrough: implications for magmagenesis in back-arc basins, J. Petrol., 39, 125–154.
Hebert, L. B., Asimow, P. and Antoshechkina, P., 2009- Fluid source-based modeling of melt initiation within the subduction zone mantle wedge: Implications for geochemical trends in arc lavas. Chemical Geology, 266, 306–319.
Hochstaedter, A., Gill, J., Peters, R., Broughton, P., Holden, P. and Taylor, B., 2001-Across-arc geochemical trends in the Izu-Bonin arc: contributions from the subducting slab, Geochem. Geophys. Geosyst., 2, 2000GC000105, 2001.
Juteau, T. and Maury, R., 1999- Geologie de la croute oceanique: Petrologie et dynamique endogene: Paris, Dunod, 367 p.
Kelley, K. A., Plank, T., Grove, T. L., Stolper, E. M., Newman, S. and Hauri, E., 2006- Mantle melting as a function of water content beneath back-arc basins. J. Geophys. Res.
Khalatbari Jafari, M., Babaie, H. A. and Gani, M., 2013a- Geochemical evidence for Late Cretaceous marginal arc-to-backarc transition in the Sabzevar ophiolitic extrusive sequence, northeast Iran, Journal of Asian Earth Sciences, 70–71, 209–230.
Khalatbari Jafari, M., Babaie, H. A. and Mirzaie, M., 2013b- Geology, petrology and tectonomagmatic evolution of the plutonic crustal rocks of the Sabzevar ophiolite, NE Iran. Geological Magazine, 150, 862-884.
Kincaid, C., and P. S. Hall, 2003- Role of back arc spreading in circulation & melting at subduction zones, J. Geophys. Res., 108, 2001JB001174.
Kirkpatrick, R. J., 1978- Processes of Crystallization in Pillow Basalts, Hole 396B, DSDP Leg 46. In Dmitriev, L., Heirtzler, J., et al, Init. Repts. DSDP, 46, 271-282.
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin, B., 1986- A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali silica diagram. J. Petrology, 27, 745-750.
Lin, P. N., Stern, R. J. and Bloomer, S. H., 1989- Shoshonitic volcanism in the northern Mariana arc: 2. Large-ion lithophile and rare element abundances: Evidance for the source of incompatible element enrichments in intraoceanic arcs.J. Geophys. Res. 94:497- 4514.
Lofgren, G. E., 1974- An experimental study of plagioclase crystal morphology: isothermal crystallization. American Journal of Science, 274: 243-273.
Lofgren, G. E., 1980- Experimental studies on the dynamic crystallization of silicate melts. In R.  B.  Hargraves, Ed., Physics of Magmatic Processes, p 487, Princeton University Press, Princeton, New Jerse.
Martinez, F. and Taylor, B., 2002- Mantle wedge control on back-arc crustal accretion, Nature, 416, 417– 420.
McCall, G. J. H., 1997- The geotectonic history of the Makran and adjacent area of southern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 15(6), 517–531.
Mevel, C. and Velde, D., 1976- Clinopyroxenes in Mesozoic pillow lavas from the French Alps: influence of cooling rate on compositional trends. Earth and Planetary Science Letters, 32: 158-164.
Munker, C., Worner, G., Yogodzinski, G. and Churikova, T., 2004- Behaviour of high field strength elements in subduction zones: constraints from arc lavas rocks in the Kamchatka–Aleutian region. Earth Planet. Sci. Lett. 224, 275–293.
Nicolas, A., 1989- Structures of ophiolites and dynamics of oceanic lithosphere, Petrology and structural geology: Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 367 p.
Noghreyan, M. K., 1982- Evolution géochimique, minéralogique et structurale d'un édifice ophiolitique singulier: le massif de Sabzevar (partie centrale) NE de l'Iran.Thèse Sei.: Université Nancy, France. 239 p.
Paulick, H., Bach, W., Godard, M., De Hoog, J. C. M., Suhr, G. and Harvey, J., 2006- Geochemistry of abyssal peridotites (Mid-Atlantic Ridge, 15°20′N, ODP Leg 209): Implications for fluid/rock interaction in slow spreading environments. Chemical Geology 234, 179–210.
Pearce, J. A. and Peate, D. W., 1995- Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas. Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences 23, 251–285.
Pearce, J. A. and Stern, R. J., 2006- Origin of back-arc basin magmas: trace element and isotope perspectives, Geophysical Monograph. American Geophysical Union 166, 63-86.
Pearce, J. A., 1982- Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries; p. 525-548 in, Thorp, R.S., ed., Andesites: Orogenic andesites and related rocks, John Wiley and Sons, New York, 724 p.
Pearce, J. A., 2003- Supra-subduction zone ophiolites: the search for modern analogues. In: Dilek, Y., Newcomb, S. (Eds.), Ophiolites Concept and Evolution of Geological Thought. Geological Society of America, pp. 269–293.
Pearce, J. A., 2005- Mantle Preconditioning by Melt Extraction during Flow: Theory and Petrogenetic Implications, J. Petrol. 48, 973-998.
Pearce, J. A., Stern, R. J., Bloomer, S. H. and Fryer, P., 2005- Geochemical mapping of the Mariana arc-basin system: implications for the nature and distribution of subduction components. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 6 Q07006.
Rossetti, F., Nasrabady, M., Vignaroli, G., Theye, T., Gerdes, A., Razavi, M. and Moin Vaziri, H., 2009- Early Cretaceous migmatitic mafic granulites from the Sabzevar range (NE Iran): implications for the closure of the Mesozoic peri-Tethyan oceans in central Iran. 26-34.
Saccani, E. and Photiades, A., 2004- Mid-ocean ridge and supra- subduction affinities in the Pindos ophiolites (Greece): implications for magma genesis in a forearc setting. Lithos, 73, 229-253.
Sadredini, E., 1974- Geologie and petrographic in Mittel teil des ophiolith zuges nordlish Sabzevar. These universite Saarbrucken.
Saunders, A. D. and Tarney, J., 1984- Geochemical characteristics of basaltic volcanism within back-arc basin. In: B.P. Kokelaar and M.F. Howells (Eds.), Marginal basin geology. Geol. Soc. London Spec. Publ., 16: 59-76.
Schiffman, P. and Lofgren, G. E., 1982- Dynamic crystallization studies on the Grande Ronde Pillow Basalts, central Washington. Journal of Geology 90: 49-78.
Sengör, A. M. C., Altmer, D., Cin, A., Ustaömer, T. and Hsü, K. J., 1988- Origin and assembly of the Tethyside orogenic collage at the expense of Gondwana Land. Geological Society of London Special Publication 37, 119 181.
Shafaii Moghadam, H., Zaki Khedr, M., Arai, S., Stern, B., Ghorbani, G., Tamura, A. and Ottley, Ch., 2015- Arc-related harzburgite–dunite–chromitite complexes in the mantle section of the Sabzevar ophiolite, Iran: A model for formation of podiform chromitites. Gondwana Research, 27, 575-593.
Shelley, D., 1993- Igneous and metamorphic rocks under the microscope: classification, textures, microstructures, and mineral preferred-orientations. London: Chapman & Hall.
Shojaat, B., Hassanipaka, A. A., Mobasher, K. and Ghazi, A.M., 2003- Petrology, geochemistry and tectonics of the Sabzevar ophiolite, North Central Iran, Journal of Asian Earth Sciences 21, 1053–1067.
Sinton, J. M., Bergmanis, E., Rubin, K., Batiza, R., Gregg, T. K. P., Grönvold, K., Macdonald, K. and White, S., 2002- Volcanic eruptions on mid-ocean ridges: new evidencefrom the superfast-spreading East Pacific Rise, 17°-19° S. J. Geophys. Res., 107 (B6).
Stampfli, G. M. G. and Borel, R. M., 2002- A Revised Plate Tectonic Model for the Western Tethys from Paleozoic to Cretaceous. AAPG International Conference Barcelona, Spain.
Stern, R. J., Kohut, E. J., Bloomer, S. H., Leybourne, M., Fouch, M. and Vervoot, J., 2006- Subduction factory processes beneath the Guguan cross-chain, Mariana arc: no role for sediments, are serpentinites important? Contributions to Mineralogy and Petrology, 151 (2), 202-221.
Stern, R. J., Lin, P. N., Morris, J. D., Jackson, M. C., Fryer, P., Bloomer, S. H. and Ito, E., 1990- Enriched back-arc basin basalts from the northern Mariana Trough: Implications for the magmatic evolution of back-arc basins. Earth and Planetary Science Letters, 100, 210-225.
Stöcklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran. A review. AAPG Bulletin 52 (7), 1229–1258.
Stöcklin, J., 1974- Possible ancient continental margins in Iran. In: Burke, C.A., Drake, C.L. (Eds.), The Geologe of continental margins, Springer, New York, PP.873-887.
Stolper, E. M. and Newman, S., 1994- The role of water in the petrogenesis of Mariana trough magmas. Earth Planet. Sci. Lett. 121, 293-325.
Stolz, A. J., Jochum, K. P., Spettle, B. and Hofmann, A. W., 1996- Fluid- and melt-related enrichment in the subarc mantle: Evidence from Nb/Ta variations in island-arc basalts. Geology 24, 587-590.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and process. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the ocean basins, Geological Society of London, Special Publication, 42, pp. 313–345.
Swanson, S. E. and Schiffman, P., 1979- Textural evolution and metamorphism of pillow basalts from the Franciscan Complex, Western Matin County, California. Contributions to Mineralogy and Petrology 69: 291-299.
Takin, M., 1972- Iranian geology and continental drift in the Middle East. Nature 23, 147–150.
Tian, L., Castillo, P. R., Hawkins, J. W., Hilton, D. R., Hanan, B. H. and Pietruszka, A. J., 2008- Major and trace element and Sr-Nd isotope signatures of lavas from the central Lau Basin: implications for the nature and influence of subduction components in the back-arc mantle. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 178, 657-670.
Vaziri-Tabar, F., 1976- Geologie und petrographie der ophiolithe und ihrer Vulknosedimentaren Folgeprodukte im Ostteil des Bergzuges nordlich Sabzevar/Iran, These unive. Saarbucken.
Volpe, A. M., Macdougall, J. D. and Hawkins, J., 1988- Lau Basin basalts (LBB): trace element and Sr-Nd isotopic evidence for heterogeneity in back arc basin mantle, Earth Planet. Sci. Lett, 90, 174–186.
Walker, G. P. L., 1992- Morphometric study of pillow size spectrum among pillow lavas. Bull. Volcanol., 54, 459- 474.
Woodhead, J., Eggins, S. and Gamble, J., 1993- High field strength and transition element systematics in island arc and back-arc basin basalts: Evidence for multiphase melt extraction and a depleted mantle wedge, Earth and Planetary Sciences, Letters, 144.pp. 491-504.
Yamagishi, H., 1985- Growth of pillow lobes-evidence from pillow lavas of Hokkaido, Japan, and North Island, New Zealand. Geology 13, 499–502.