نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زمین لرزه‌شناسی و مهندسی زمین لرزه، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از متغیرهای مهم در بررسی اثرات ساختگاهی، تعیین بسامد طبیعی نوسان خاک است. در مطالعه حاضر برای تعیین این متغیراز اندازه‌گیری‌های مایکروترمور به عنوان روشی سریع، ساده و ارزان استفاده شده است. بدین منظور در 74 نقطه از شهر شیراز اندازه‌گیری‌های مایکروترمور به روش تک‌ایستگاهی با طول زمان 5 تا 10 دقیقه انجام پذیرفت. در ادامه برای تعیین بسامد طبیعی نوسان خاک از روش نسبت طیفی مؤلفه افقی به قائم (H/V) و یا همان روش ناکامورا استفاده شد. برای به ‌دست آوردن طیف‌های مورد نظر نیز از روش طیف فوریه و طیف توان استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که مقادیر بسامد طبیعی خاک در نقاط مختلف شهر دارای مقادیری در بازه 5/0 تا 6 هرتز است؛ به‌طوری که در مناطق خاوری و شمال شهر که رسوبات آبرفتی با ستبرای بسیار کم دارند، این مقدار بسامد افزایش یافته است. همچنین با توجه به نتایج مطالعات، ضریب بزرگنمایی آبرفت دارای مقادیری در بازه 3/1 تا 5 است. همچنین به منظور بررسی وابستگی زمانی دوره تشدید، پس از گذشت 8 سال از برداشت داده‌های اولیه، در 5 ایستگاه دوباره برداشت داده صورت گرفت. نتایج حاصل از این برداشت‌ها بیانگر تطابق قابل قبول نسبت‌های طیفی حاصل از برداشت داده‌ها در دو بازه زمانی مختلف و برای 5 ایستگاه مورد بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها

اسدی فلاح، ج.، 1387- بررسی اثر ساختگاه بر جنبش نیرومند زمین در گستره شهر شیراز، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
داوودی، م.، حق­شناس، ا. و میرجلیلی، م.، 1387- کاربرد روش آرایه­ای خردلرزه­ها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه‌های تحت­الارضی در یک سایت نمونه در شهر تهران- مجله علمی پژوهشی زمین لرزه‌شناسی و مهندسی زمین لرزه، سال دهم، ویژه­نامه فارسی، صص. 205 تا 215.
مهرآیین، ل. و تاتار، م.، 1385- مطالعه اثر ساختگاه در جنوب باختری تهران با استفاده از اندازه­گیری میکروترمور- مجله علوم زمین، سال پانزدهم، شماره 59، صص. 24 تا 38.
 Aki, K., 1957- Space and time spectra of stationary stochastic waves with special reference to microtremors, Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No.35, 415-457.
Asten, M. W., 1978- Geological control on the three-component spectra of Rayleigh wave microseisms, Bulletin of Seismological Society of America, Vol. 68, No.6, 1623-1635.
Brocherdt, T. D., 1970- Effects of local geology on ground motion near Sanfrancisco Bay, Bulletin of Seismological Society of America,Vol. 60, 29-61.
Field, E. H., Jacob, K. H. and Hough, S. E., 1992- Earthquake site response estimation: a week motion case study, Bulletin of Seismological Society of America, Vol. 82, No. 6, 2283-2307.
Field, E. H. and Jacob, K., 1993- The theoretical response of sediment layers to ambient seismic noise, Geophysical Research Letter, No. 20, 2925-2928.
Ghayamghamian, M. R. and Kawakami, H., 1997- Segmental cross-spectrum in microtremor spectral ratio analysis, 7th International Conference on Structural Safety and Reliability, Kyoto, November 24-28, 1487-1494.
Gutenberg, B., 1958- Microseisms, in Advances in Geophysics, Academic, New York, No. 5, 53-921958.
Lermo, J., Rodriguez, M. and Singh, S. K., 1988- The Mexico earthquake of september 19, 1985-Natural period of sites in the valley of Mexico from microtremor measurements and strong motions data, Earthquake Spectra, Vol. 4, No. 4, 805-814.
Nakamura, Y., 1989- A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microteremore on the ground surface, Quarterly Report Railway Technical Research Institute, Vol. 30(1), 25-33.
Nakamura, Y., 2000- Clear identification of fundamental idea of Nakamura's technique and its applications, Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering. Auckland, New Zealand.
Nogoshi, M. and Igarashi, T., 1971- On the amplitude characteristics of microteremore (part 2), Journal of Seismological Society of Japan, No. 24, 26-40.
Okada, H., 2003- The microtremor survey method (translated by Koya Suto), Geophysical Monograph Series, Society of Exploration Geophysicists No. 12, p.135.
Safak, E., 1991- Problems with using spectral ratios to estimate site amplification, Proceedings of the 4st International Conference on Seismic Zonation, Stanford, California, 277-284.
Steidl, J. H., 1993- Variation of site response at the UCSB dense array of portable accelerometers, Earthquake Spectra, Vol. 9, No. 2, 289-302.