نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه زیست‌چینه‌نگاری سازند آسماری در ناحیه لرستان (لرستان مرکزی) در برش‌های تاقدیس ماله کوه و تاقدیس امیران  انجام شده است. بررسی  چینه‌نگاری سازند آسماری بر پایه روزن‌بران کف‌زی در برش ماله‌کوه سبب ‌شناسایی 26 گونه و 16 جنس شد. بر پایه پراکندگی این روزن‌بران و زون‌بندی Laursen et al. (2009) دو زیست‌زون Borelis melo curdica – Borelis  melo melo؛Miogypsina – Elphidium sp. 14 – Peneroplis  farsenensis به ‌سن آکیتانین- بوردیگالین معرفی شد. بر این اساس سن سازند آسماری در این برش  از شروع آکیتانین تا انتهای بوردیگالین  است. در برش یال شمالی تاقدیس امیران، از شناسایی 27 گونه و 20 جنس، زیست‌زونBorelis melo curdica – Borelis melo melo در محدوده زمانی بوردیگالین  ارائه شد. بر پایه این مطالعه، آغاز تشکیل سازند آسماری در برش ماله کوه (با ستبرای310 متر) قدیمی‌تر از برش امیران (با ستبرای 162 متر) بوده است. در حالی که  ‌زیست‌زون‌های ارائه شده بیانگر همزمانی بخش پایانی سازند آسماری در این دو برش است. در هر دو برش سازند آسماری  با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند  شهبازان قرار گرفته و مرز بالایی  آن با سازند گچساران در  هر دو برش ماله‌کوه  و امیران به‌‌صورت ناپیوستگی موازی و آشکار است. 

کلیدواژه‌ها