نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوماتیک، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

شناسایی اهداف معدنی و تفکیک پهنه‌های دگرسانی با استفاده از روش‎های سنجش‌ از دور موضوعی است که طی سالیان متمادی، مورد مطالعه شمار بالایی از پژوهشگران قرار گرفته است. شناسایی بسیاری از نمونه‌های معدنی با استفاده از الگوریتم‌های در سطح پیکسل ممکن نیست. با روی کار آمدن تصاویر ابرطیفی، مسئله حل ابهام آمیختگی طیفی در پیکسل‌های مخلوط و دست‎یابی به دقت‌های جزء‌پیکسل مطرح شد. بنابراین روش‎های آشکارسازی گوناگون در این حوزه گسترش یافت. از سوی دیگر، تجربیات پژوهشگران نشان داده است که استفاده از ترکیب رده‌بندی‎کننده‌ها  یکی از روش‎های مطرح در بهبود خروجی رده‌بندی‎کننده‌هاست. در این کار پژوهشی از خروجی رده‌بندی‌ شده در سطح پیکسل که حاصل از نتایج آشکارساز مختلف، برای شناسایی نمونه‌های معدنی در داده‌های سنجنده هوابرد هایمپ خاور ایران است، استفاده شده است. با توجه به اینکه آشکارسازهای مورد استفاده در مرحله اول اطلاعات را از سطح جزءپیکسل در اختیار قرار می‌دهند و رده‌بندی ترکیبی بر پایه این اطلاعات انجام می‌گیرد. انتظار می‌رود دقت آشکارسازی پایانی نسبت به هر یک از آشکارسازهای مجزا افزایش داشته باشد. نتایج حاصل از این بررسی تأییدکننده این افزایش دقت در خروجی پایانی بوده است.

کلیدواژه‌ها