نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج؛ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 کارشناسی، آزمایشگاه نانوبیوزمین، مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش فروشویی میکروبی مخلوط کانسنگ سولفیدی و کربناتی سرب و روی انگوران به‎وسیله ترکیب باکتری‌های مزوفیل جداسازی شده از خاک و پساب این معدن، مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر درصد جامد،pH  اولیه محیط کشت و مقدار آهن دوظرفیتی در طی فرایند فروشویی میکروبی روی و سرب بود. افزون بر این تغییرات اسیدیته و پتانسیل اکسایش و احیا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها نشان داد که پس از گذشت 23 روز از شروع آزمون‌های فروشویی میکروبی، محتوای Zn+2 استخراج شده توسط باکتری‌ها (4/64 درصد) به‌طور معنی‎داری بیشتر از شرایط بدون باکتری (56/33 درصد) است. نتایج آزمایش‎ها نشان داد افزایش درصد جامد نمونه‌ها سبب کاهش بازیابی می‌شود، در حالی که افزایش میزان آهن اولیه و اسیدیته سبب افزایش بازیابی روی خواهد شد. از سوی دیگر بیشترین مقدار بازیابی سرب 03/1 درصد بود. مطالعه جامد باقیمانده از فروشویی میکروبی نشان داد که سرب پس از انحلال به‌صورت کلروآرسنات سرب رسوب کرد. در مورد سرب به دلیل ایجاد رسوب تعیین ارتباط میان متغیرهای بررسی شده و مقدار بازیابی غیرممکن بود. این یافته‌ها برای کاربردی کردن فناوری استخراج میکروبی در معادن پرعیار روی بسیار کارآمد به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها