نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

رسوبات سازند گورپی در برش‌های کوه هرم و کوه نره و چاه هالگان در جنوب قیر در استان فارس به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری انتخاب شد. سازند گورپی در برش کوه هرم با ستبرای 152 متر و در برش کوه نره 124 متر و در چاه هالگان 128 متر از سنگ‌آهک رسی با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌آهک تشکیل شده است. در برش کوه هرم و چاه هالگان نهشته‌های سازند گورپی به‌صورت ناپیوسته روی سازند ایلام و در زیر سازند پابده قرار گرفته‌اند و در برش کوه نره سازند گورپی به‌طور پیوسته روی سازند ایلام و در مرز بالایی خود به‌صورت ناپیوسته زیر سازند پابده قرار دارد. با بررسی 108 نمونه در برش‌های کوه هرم، نره و چاه هالگان 11 جنس و 25 گونه از روزن‌بران پلانکتونیک و 10 جنس و 3 گونه از روزن‌بران بنتونیک شناسایی شد. بر پایه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک شاخص مانند Globotruncanita elevata و Gansserina gansseri، سن سازند گورپی در برش کوه هرم و چاه هالگان احتمالاً کامپانین تا ماستریشتین و در برش کوه نره سانتونین تا ماستریشتین است. از دید زیست‌چینه‌نگاری، گسترش روزن‌بران پلانکتونیک و بنتونیک رسوبات کامپانین- ماستریشتین در برش‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌های جهانی کارن و زیست‎زون‌ وایند مقایسه شد. بر پایه مقایسه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در برش‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌بندی کارن، 6 زیست‎زون‌ تشخیص داده شد که عبارتند از :

Globotruncanita elevata Partial Range Zone .
Globotruncana ventricosa Interval Range Zone .
Radotruncana calcarata Total Range Zone .
Globotruncanella havanensis Partial Range Zone .
Globotruncana aegyptica Interval Range Zone .
Gansserina gansseri Interval Range Zone .

در برش چاه هالگان به علت نبود گونه‌های شاخص، زیست‎زون‌ Globotruncana falsostuarti به‌جای زیست‎زون‌های Globotruncanella havanensis  و Globotruncana aegyptiaca توسط نگارنده معرفی شد. برش‌‌های مورد مطالعه با زیست‎زون‌بندی وایند مقایسه و با دو زیست‎زون‌ 1 و 2 به شرح زیر منطبق شد:

Globotruncanita elevate Total Range Zone .
Globotruncanita stuarti- Pseudotextullaria varians Assemblage Zone.

کلیدواژه‌ها