نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

سنگ‌های رسوبی کربناتی معادل سازندآسماری دربرش پشت دربند(همدان) دارای ستبرای160 متر بوده و متشکل از تناوب آهک‌های ستبرلایه تا نازک‌لایه و آهک‌های توده‌ای است. قاعده این توالی رسوبی روی افق کنگلومرایی پیشرونده قرار داردکه قطعات کنگلومرا متشکل از قطعات سنگی آهکی، چرتی وشیستی سازندهای دیرین مجاور است. این افق کنگلومرایی به‎طور ناپیوسته روی سنگ‌های دگرگونی دیرین‌تر قرار دارد. مرز بالایی این توالی در منطقه مورد مطالعه با آبرفت‌های کواترنری پوشیده شده است. بر پایه مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی از سازند آسماری، دو کمربند رخساره اصلی شامل رمپ‌های درونی و میانی شناسایی شده است.  رمپ درونی شامل لاگون نیمه‌محصور، شولر و تالیدی، لاگون محصور و ریف کومه‌ای و رمپ میانی شامل بخش‌های ابتدایی، میانی و انتهایی است. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره کربناتی (وکستون‌بیوکلاست- روزن‌بران بزرگ منفذدار، پکستون/ گرینستون‌بیوکلاست- جلبک سرخ-روزن‌بران منفذدار، پکستون/گرینستون‌بیوکلاست-  مرجان‌دار،پکستون / گرینستون‌جلبک سرخ-مرجان‌دار، پکستون بیوکلاست-پلوییدال روزن‌بران بدون منفذ،گرینستون ‌روتالیا‌دار، پکستون / گرینستون ‌روزن‌بران بدون منفذ و منفذ‌دار و پکستون‌اینتراکلاست- بیوکلاست- میلیولید‌دار) مربوط به 7 محیط رسوبی شناسایی شده است. باتوجه به ریزرخساره نامبرده، این سازند از محیط ساحل کشندی تا رمپ میانی گسترش دارد. بر پایه مجموعه روزن‌بران کف‌زی،سن این توالی رسوبی درمنطقه موردمطالعه معادل شاتین(الیگوسن پسین) است.

کلیدواژه‌ها