نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به مطالعه روزن‌‌بران پلانکتونیک سازند خانگیران که معرف آخرین نهشته‎هاى دریایی پهنه کپه‌داغ هستند، پرداخته شده است. پس از مطالعه بخشی از این سازند که در دهانه ورودی ناودیس چهل‌کمان (باختر سرخس) رخنمون یافته، 32 گونه متعلق به 11 جنس از روزن‌‌بران پلانکتونیک شناسایی شد. با استفاده از زون‌بندی روزن‌‌بران پلانکتونیک پالئوژن، 8 زیست‌زون از E4 تا E11 شناسایی شد. در پایان آشکوب‌های ایپرزین ـ لوتسین برای این سازند معرفی می‌شود. بر پایه تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک سازند خانگیران، فراوانی معمول تا کم جنس Subbotina و حضور کمیاب تا نبود آن در نمونه‌های بالایی سازند‌، پایین بودن درصد فراوانی جنس‌های Catapsydrax و Parasubbotina و فراوانی بالای جنس Acarinina در سرتاسر این سازند نشان‎دهنده چیرگی آب‌های گرم و شرایط غذایی متوسط در این ناحیه بوده است.

کلیدواژه‌ها