نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

3 استاد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، ارتباط هندسی و جنبشی گسل‌های طولی و عرضی بخش کوچکی از البرز خاوری، در ناحیه دشت‌بو (جنوب ‌باختر دامغان) مورد مطالعه قرار گرفته است. گسل‌های طولی شامل گسل‌های صبور، مهتاب و میلا، روند شمال ‌خاوری- جنوب ‌باختری دارند؛ در حالی که گسل‌های عرضی مانند چشمه‌قلقل، شمال‌تویه و دشت‌بو روند تقریبی شمالی- جنوبی دارند. گسل‌های عرضی پیامد راندگی روی گسل‌های طولی هستند که به‌صورت گسل پاره (Tear Fault) در فرادیواره تشکیل شده‌اند. این دو دسته گسل با یکدیگر همبستگی هندسی و سینماتیک دارند؛ به‌‌گونه‌ای که گسل‎های طولی را می‌توان به‌عنوان گسل انتقالی (Transfer Fault) برای گسل عرضی در نظر گرفت. جنبش در راستای گسل‌های عرضی به‌صورت جهش جانبی (lateral ramp) به گسل‎های طولی منتقل می‌شود و پایان می‌یابد.

کلیدواژه‌ها