نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ‌تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ‌تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ساختمان‌های تو‌‌کاک و کمارون، تاقدیس‌هایی هستند که در شمال باختری زون ایذه (زاگرس) و 15 کیلومتری شمال باختری شهرستان ایذه جای دارند. اندازه ساختمان توکاک در رخنمون سازند‌آسماری 3/3×17 کیلومتر مربع و اندازه ساختمان کمارون در سازند ‌آسماری 5/3 ×15 کیلومتر مربع است. دماغه باختری تاقدیس توکاک با دماغه خاوری ساختمان کمارون، همپوشانی دارند. هر دو ساختمان دارای شکل چین جعبه‌ای و در رخنمون سطحی نزدیک به متقارن هستند. در هر‌ دو ساختمان بیشترین رخنمون را سازند‌ آسماری و کهن‌ترین رخنمون را سازند‌ پابده دارد. بر پایه دانسته‌های برداشت شده سطحی، 4 برش عرضی روی ساختمان توکاک و 3 برش عرضی روی ساختمان کمارون (که در این میان برش D-D' در هر دو میانوند و مشترک است و از جایگاه دماغه‌های همپوشان می‌گذرد) و همچنین یک برش طولی برای هر دو ساختمان برداشت و رسم شده است و بر پایه آنها نقشه همتراز زیرزمینی تنها برای افق خامی بالایی رسم شده است. زیرا دانسته‌های به دست آمده نشان می‌دهد افق بنگستان بالاتر از سطح دریای آزاد است. تاقدیس توکاک که بزرگ‌تر از تاقدیس کمارون است بستگی قائم 250 متر و بستگی افقی 3/4 کیلومتر مربع دارد.

کلیدواژه‌ها