نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

وجود آرایه‌ای از گسل‌های راستالغز نردبانی در خاور ایران سبب شکل‌گیری خم یا فراگام‌های رهایی و گرفتاری می‌شود که در مواردی، در بخش‌های تراکششی یا ترافشارشی این ساختارها، گسل‌ها پنهان هستند. این موضوع در فراگام ‌گرفتاری چپ‌گام نه‌ خاوری- اسماعیل‌آباد بررسی شده است. در ساختار عرضی مرتبط با این فراگام وجود دگرریختی فشارشی به‌صورت چین‌خوردگی و بالاآمدگی رسوبات نئوژن ‌پسین، کواترنر و عهد حاضر، عملکرد گسل شوسف را به‌صورت راندگی نهان و کور آشکار  می‌کند. پردازش نقشه‌های بی‌هنجاری مغناطیسی وجود خطواره‌ مغناطیسی شوسف را نشان می‌دهد که انطباق خوبی با گسل شوسف و قطعات نهان آن دارد. همچنین با رسم مقاطع GPS تفاضلی عمود بر راستای پرتگاه گسل ‌شوسف به ‌بررسی بخش پنهان آن پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نقشه‌برداری ریخت‌شناسی‌سطحی، روش میانه مخروط‌افکنه و تصاویر ماهواره‌ای، جاماندگی افقی و قائم تجمعی مرتبط با زمین‌ساخت فعال کواترنری روی گسل‌شوسف محاسبه شده است که میانگین آن به‌ترتیب 92 و 25/4 متر به ‌دست آمد. تحلیل بردارسرعتی ایستگاه ژئودینامیکی نهبندان بر گسل ‌شوسف، فرگشت ساختار عرضی فراگام در عهدحاضر را به‌صورت بالاآمدگی همراه با جابه‌جایی چپ‌بر نشان می‌دهد.
وجود آرایه‌ای از گسل‌های راستالغز نردبانی در خاور ایران سبب شکل‌گیری خم یا فراگام‌های رهایی و گرفتاری می‌شود که در مواردی، در بخش‌های تراکششی یا ترافشارشی این ساختارها، گسل‌ها پنهان هستند. این موضوع در فراگام‌گرفتاری چپ‌گام نه‌ خاوری- اسماعیل‌آباد بررسی شده است. در ساختار عرضی مرتبط با این فراگام وجود دگرریختی فشارشی به‌صورت چین‌خوردگی و بالاآمدگی رسوبات نئوژن ‌پسین، کواترنر و عهد حاضر، عملکرد گسل شوسف را به‌صورت راندگی نهان و کور آشکار  می‌کند. پردازش نقشه‌های بی‌هنجاری مغناطیسی وجود خطواره‌ مغناطیسی شوسف را نشان می‌دهد که انطباق خوبی با گسل شوسف و قطعات نهان آن دارد. همچنین با رسم مقاطع GPS تفاضلی عمود بر راستای پرتگاه گسل ‌شوسف به ‌بررسی بخش پنهان آن پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نقشه‌برداری ریخت‌شناسی‌سطحی، روش میانه مخروط‌افکنه و تصاویر ماهواره‌ای، جاماندگی افقی و قائم تجمعی مرتبط با زمین‌ساخت فعال کواترنری روی گسل‌شوسف محاسبه شده است که میانگین آن به‌ترتیب 92 و 25/4 متر به ‌دست آمد. تحلیل بردارسرعتی ایستگاه ژئودینامیکی نهبندان بر گسل ‌شوسف، فرگشت ساختار عرضی فراگام در عهدحاضر را به‌صورت بالاآمدگی همراه با جابه‌جایی چپ‌بر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها