نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‎شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون سازه‌ها و نیاز به مصالح سنگدانه‌ای، ضروری است که منابع قرضه بیشتری در اختیار گرفته شود و روش‌های مناسب برای شناسایی و اکتشاف سریع این منابع ارایه شود. به دلیل اهمیت متغیر‌های زمین‌شناسی مهندسی در اکتشاف و تعیین کیفیت منابع قرضه، در این پژوهش با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی انجام شده، متغیر‌ها و ضوابطی برای این مهم تعیین شده و در ادامه نتایج حاصل به‎صورت معیاری ساده و کاربردی ارایه شده است. برای این منظور ابتدا مطالعات میدانی انجام شده و پس از نمونه‌برداری از معادن و انتقال آنها به آزمایشگاه، آزمایش‌های مربوط طبق استاندارهای موجود روی آن انجام و سپس از مصالح موجود بتن تهیه شده است. در ادامه نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده روی مصالح سنگی و بتنی تجزیه و تحلیل شده، متغیر‌هایی که نقش بیشتری در کیفیت بتن داشته مورد رده‌بندی قرار گرفته و به‌صورت معیاری ارایه شده است. با توجه به دقت و آسانی این معیار، کاربرد آن برای انتخاب مصالح مطلوب است؛ به گونه‌ای که با کمترین تعداد آزمایش‌های لازم، معادن قرضه مناسب شناسایی می‌شود و همچنین این معیار برآوردی از مقاومت پایانی بتن ساخته شده در اختیار مهندسین مربوط قرار می‌دهد. این معیار با توجه به جنس و گوناگونی نمونه‌های مورد استفاده، دامنه کاربرد به نسبت گسترده‎ای دارد و در مناطق مختلف جغرافیایی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها