نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک‌هوایی (مغناطیس‌سنجی و رادیومتری) مناطق دارای پتانسیل مس‌پورفیری در منطقه چهارگنبد معرفی شده‌است. در واقع به‌وسیله داده‌های مغناطیسی و پردازش آنها از طریق فیلترهای برگردان به قطب، ادامه فراسو (با ارتفاع‌های مختلف)، مشتق افقی کل و مشتق زاویه انحراف، مرزهای بی‌هنجاری مغناطیسی در منطقه تعیین مکان و نیز شیب تقریبی آنها محاسبه شده‌است.‌ همچنین با استفاده از داده‌های رادیومتری و تصویر سه‌گانه حاصل از ‌آنه‌ا، توده‌های نفوذی فلسیک و نواحی دگرسانی پتاسیک مشخص گردیده‌است. در نهایت با توجه به مدل زایشی مس‌پورفیری و عوامل مؤثر بر کانی‌زایی و تطبیق نتایج حاصل از داده‌های مغناطیسی و رادیومتری، منطقه چهارگنبد براساس میزان پتانسیل کانی‌زایی به‌دست‌آمده اولویت‌بندی شده‌اند. بیشترین پراکندگی اولویت‌های مشخص‌شده در بخش‌های شمالی، مرکزی و خاوری برگه مطالعاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها