نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

بررسی شکستگی‌های طبیعی در مخازن نفتی به عنوان عامل مهم در کنترل جریان اهمیت دارد. این موضوع با استفاده از مقاطع نازک، مغزه و نمودارهای تصویرگر FMI و انحراف سرعت یکی از میادین جنوب باختر ایران مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات خام مربوط به نمودارFMI  توسط نرم‌افزارGeoframe  پردازش و تفسیر شد. نمودارهای انحراف سرعت و تخلخل ثانویه نیز محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که استیلولیت، حفره‌ها، همچنین ریزشکستگی‌های باز و پرشده در مخزن وجود دارد. با افزایش ژرفا، تراکم نسبی شکستگی‌های باز کاهش و شکستگی‌های پرشده افزایش می‌یابد. شکستگی‌ها عمدتاً، از دو نوع  طولی و عرضی بوده و با زاویه شیب بالا نسبت به سطح لایه‌بندی تشکیل شده‌اند. سامانه تخلخل سنگ مخزن به‌طور عمده از انواع بین‌ذره‌ای و شکستگی بوده و با توجه به آثار آغشتگی نفت در بیشتر مقاطع نازک، اهمیت بالای شکستگی‌ها به عنوان معبری مناسب برای عبور سیال آشکار شد. 

کلیدواژه‌ها