نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

توالی نسبتا ستبری از نهشته‌های کرتاسه میانی (آپتین) در ناحیه باغین، باختر کرمان رخنمون دارد. این نهشته‌ها سرشار از گروه‌های مختلف فسیلی از جمله دوکفه‌ای‌ها، خارداران، شکم‌پایان، مرجان‌ها و بازوپایان است. از میان دوکفه‌ای‌ایایها، گونه پکتینید Neithea notabilis در نهشته‌های مورد مطالعه حضوری نسبتا چشمگیر دارد. مطالعات انجام شده نشان‌دهنده تغییرات شکل‌شناسی گسترده‌ای در این گونه می‌باشد. علاوه بر این، مطالعات بایومتری نشان می‌دهند که تغییرات درون گونه در نمونه‌ها نسبتا چشمگیر است. عدم تنوع گونه‌ای در جنس Neithea در ناحیه باغین می‌تواند  به‌دلیل جدا افتادگی این حوضه و عدم ارتباط کامل آن با سایر توده‌های آبی در کرتاسه میانی بوده و یا ممکن است  به‌دلیل پیروی از الگوی کلی تنوع این جنس در ناحیه مدیترانه باشد.

کلیدواژه‌ها