نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران‌، تهران، ایران

2 استاد، انستیتو نفت، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، واحد تهران‌، تهران، ایران

چکیده

سازند آسماری در برش گرگ‌دره واقع در کوه‌میش (کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس)  به‌ خوبی رخنمون دارد. ستبرای واقعی سازند آسماری در این ناحیه 480‌ متر است. این سازند از نظر تحلیل ریزرخساره‌ها در برش گرگ‌دره (کوه‌میش) مورد مطالعه و هفت ریزرخساره در این سازند مورد شناسایی قرار گرفت. بر ‌این‌ اساس، ریزرخساره‎‌ها متعلق به زیرمحیط‌های پهنه‌کشندی، لاگون نیمه‌محصور، لاگون محصور، پشته‌ کربناتی، سراشیبی ‌قاره و دریای ‌باز ژرف هستند. یک رمپ کربناتی برای رسوب‌گذاری سازند آسماری در این ناحیه پیشنهاد می‌شود و نیز، بررسی پراکندگی روزن‌بران سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین سن نهشته‌های این سازند، سبب شناسایی 41 جنس و 45 گونه شد. مطالعه‌ برش مورد نظر در مجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر منجر شد:
1- Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa Assemblage Zone,  2- Peneroplis evolutus - Austrotrillina howchini Assemblage Zone,                                                                      3- Borelis melo curdica -Meandropsina iranica Assemblage Zone
زیست‌زون‌های تشخیص داده شده برای سازند آسماری، نشانگر سن الیگوسن ‌پسین (شاتین) تا میوسن ‌پیشین (آکی‌تانین- بوردیگالین) هستند.

کلیدواژه‌ها