نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

توالی‌های کربناتی سازند زیارت با معرفی برش‌های باغ‌دره و قینرجه در کوه‌های سلطانیه (جنوب زنجان) موقیعت‌های کمیابی در زون البرز خاوری به‌شمار می‌روند که دربردارنده فراوانی بالایی از روزن‌بران کف‌زی بزرگ (Large benthic foraminifera) به‌ویژه گونه‌هایی از آلوئولینا هستند. در واقع، از این توالی‌ها تعدادی از گونه‌های آلوئولینا توصیف و یک توزیع چینه‌شناسی مقایسه‌ای با گونه‌هایی از آلوئولینا در حوضه تتیس انجام پذیرفت که نشان‌دهنده یک وابستگی نزدیک با مطالعات انجام شده در بخش‌های مختلف از این حوضه است. همچنین، این تطابق در ناحیه مطالعه شده          بر اساس شناسایی گونه‌های آلوئولینا مانند A. ellipsoidalis, A. laxa,  A. tumida, A.cemali, A.aragonensis, A. pisiformis,A.rotundata, A. subpyrenaica, A. cf.canavari, A. canavarii, A. ex gr.cremaeنشان‌دهنده اشکوب‌های ایلردین- کوئزین است.

کلیدواژه‌ها