نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نانوپلانکتون‌های آهکی در تعیین سن طبقات رسوبی، سازند سورگاه در برش سد ایلام در منطقه کبیرکوه ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند بیشتر از شیل‎های خاکستری تیره رنگ تشکیل شده است. در برش نمونه، ستبرای سازند سورگاه 7/153 متر اندازه‎گیری شده است. از این طبقات رسوبی 109 نمونه از رسوبات شیلی برداشت و پس از مراحل آماده سازی، نانوپلانکتون‌های آهکی موجود در آن مطالعه و عکس‎برداری شد . در نتایج به دست آمده از مطالعات تاکسونومی نانوپلانکتون‌های آهکی، 16 خانواده، 44 جنس و 80 گونه شناسایی شده است. بر پایه الگوی پراکندگی نانوفسیل‌های یافت شده از این برش و اولین پیدایش گونه‌های شاخص و تجمع فسیل‌های همراه،  پهنه‎های نانوفسیلی  CC13 تا CC15 یا   Uc 8- Uc 12از الگوهای استاندارد جهانی شناسایی شد. بر پایه این زیست‌زون‌ها، رسوبات کرتاسه بالایی در منطقه مورد مطالعه سن تورونین- سانتونین پیشین را دربر می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها