نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نهشته‌های پرمین در برش سیبستان واقع در 65 کیلومتری شمال باختری تهران، از سه سازند تشکیل شده است. به ترتیب از پایین به بالا شامل 1) سازند دورود متشکل از 205 متر رسوبات سیلیسی کلاستیک به سن پرمین پیشین و نیز دارای 10 واحد سنگی است؛ 2) سازند روته متشکل از 178 متر سنگ‌آهک به سن اواخر پرمین پیشین (مرغابین (Murghabian))، دارای 5 واحد سنگی و 3) سازند نسن متشکل از 54 متر سنگ‌آهک، شیل و ماسه‌سنگ به سن جلفین (Julfian) پیشین و 8 واحد سنگی است. نهشته‌های پرمین با یک افق بوکسیت- لاتریت به سن جلفین خاتمه می‌یابد. این توالی توسط 10/28 متر طبقات سنگ‌آهک متورق خاکستری مایل به زرد سازند الیکا به‌ دیرینگی تریاس زیرینبه‌ صورت ناپیوسته و هم‌شیب پوشیده می‌شود. با توجه به مطالعات دیرینه‌شناسی، تعداد سه زیست‌زون (biozone) از روزن‌بران در سازندهای روته و نسن شناسایی شده است:
سازند روته:
1-        زون تجمعیSchubertella giraudi-Codonofusiella distincta assemblage zone) ) به سن بلورین؟- کوبرگاندین.
2-         زون تجمعی (Cribrigenerina sumatruna-Langella ocarina assemblage zone) به سن مرغابین.
سازند نسن:
3-         زون تجمعی (Paraglobivalvulina mira-Ichtyolaria assemblage zone) به سن میدین؟- جلفین.
     افزون بر آن، تعداد 14 جنس و گونه و یک زیرگونه از کنودونت‌ها شناسایی شد و نیز مطابق با زیست‌زون‌بندی (biozonation) جهانی کنودونت‌ها، تعداد 3 زیست‌زون در این برش تشخیص داده شده است:
سازند روته:   
1- Sweetognathus whitei biozone (پرمین پیشین).
سازند الیکا:
2- Hindeodus parvus-Isarcicella isarcica biozone (تریاس پیشین).
3- Pachycladina symmetrica-P. oblique assemblage zone (تریاس پیشین).

کلیدواژه‌ها