نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

توالی سیستم پرمین در برش چینه‌شناسی پیراسحاق حدود 1400 متر ستبرا دارد که 100مترقاعده‌آنشاملسازنددورود،1100مترشاملسازند روتهو200مترشاملسازندنسناست. مرز زیرین توالی با ناپیوستگیروی مجموعه سنگ‌های خروجیدونین قرارگرفته و مرز فوقانی آنها به صورت پیوسته و همشیب بهسنگ‌آهک‌های صفحه‌ای و زردرنگ سازند الیکا به سنتریاس‌پیشین و میانی تبدیل می‌شود. بهمنظور شناسایی جنس و گونه‌های مختلف جلبک‌های آهکی موجود دراین توالی220 نمونه برای مطالعات میکروسکوپی به طور سیستماتیک از پایین به بالا و براساس تغییرات سنگ‌شناختیدر جهت عمود بر امتداد لایه‌ها برداشت ‌شد.در اینمطالعه، 7 جنس و 9 گونه جلبک سبز داسی‌کلادآسه‌شامل: Mizzia sp., Mizzia velebitana, Mizzia cornuta, Macroporella sp., Macroporella cf. nuda, Paraepimastopora longutuba, Epimastopora sp.,Epimastopora symetrica, Epimastoporella japonica, Epimastopora likana, Tabasoporella tulipaformis, Gyroporella sp., Gyroporella nipponicaو 2 جنس و 5 گونه جلبک‌از خانواده‌ژیمنوکدی‌اسه‌ شامل:Permocalculus sp., Permocalculus plumosus, Permocalculus cf. dikenliderensis, Permocalculus tenellus,Gymnocodium sp.,Gymnocodium bellerophontis,  در سازندهای روتهو نسن مورد شناساییقرارگرفتند.همچنین جلبک Tabasoporella tulipaformisمتعلق به خانواده داسی‌کلادآسه‌آ که از سازند جمال معرفی شده است؛ نخستین بار در واحدهای آهکی شمال‌باخترکشور شناسایی و گزارش شد.

کلیدواژه‌ها