نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه زمین‎شناسی،دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

جریان‎های گدازه‌ای مافیک ائوسن سرچشمه، در جنوب باختر ناحیه رفسنجان و در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر رخنمون دارد. این سنگ‌ها دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالتیو آندزیتهستند و درشت‌بلورهای کلینوپیروکسن + پلاژیوکلاز ± الیوین± هورنبلند دارند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی جریان‌های گدازه‌ای مافیک سرچشمه مشخص می‌کند که این گدازه‌ها ماهیت کالک‎آلکالن دارند و در یک محیط زمین‌ساختی حاشیه فعال قاره‌ای شکل گرفته‌اند. مقادیر پایین MgO،Cr و Ni در گدازه‌های بازالتی ائوسن سرچشمه نشانگر نقش تحول در ماگمای مادر آنهاست. الگوهای چندعنصره بهنجار شده باMORBاین جریان‎های گدازه‌ای، غنی‌‎شدگی از عناصر LILEمانندSr،Rb،Baو K و تهی‌شدگی از عناصر HFSEمانندNb،Ta وTi را نشان می‌دهند. الگوی عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده باکندریت در این سنگ‌ها نیز غنی‎شدگی به نسبت ضعیفی از عناصر LREE با نسبت (La/Yb)n < 3 برای همه نمونه‌های سنگی نمایان می‌کند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی همچون نسبت n

کلیدواژه‌ها