نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه آب و خاک، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، کرج، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مجموعه غنی از مرجان‌های کربنیفر ‌در سازند سردر، در برش چینه‌شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان‌ها و میکروفاسیس افق‌های دارای این سنگواره‌ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن‌ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی‌ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان‌ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان‌های افق اول از نوع "چمنزارهای مرجانی ساب نوع B1" است و افق دوم یک "بیوستروم مرجانی ساب نوع C2" را تشکیل می‌دهد. این مرجان‌ها در محیط‌های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی ‌کم‌ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب‌های ‌کم‌ژرفای‌ گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می‌کردند. مرجان‌های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می‌دهند. کلنی‌های روگوزای  Fomichevella و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی ‌تابولای ‌Michelinia  کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

کلیدواژه‌ها