نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه سازند پابده در برش‌های نمونه، تنگ حتی و یال شمالی از تاقدیس گورپی واقع در حوضه رسوبی زاگرس، با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه اسلایدهای تهیه شده از 1508 نمونه برداشت شده منجر به شناسایی و ثبت 256 گونه متعلق به 59 جنس از 22 خانواده شد که بر پایه پراکندگی آنها رده‌بندی زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های یادشده ممکن شد. نتایج حاصل نشان از آن دارد که بر پایه الگوی زیست‌زون‌بندی Martini (1971) زون‌های نانوفسیلی NP4-NP24 در برش نمونه و زون‌های NP5-NP23 در برش تنگ حتی و یال شمالی تاقدیس گورپی حضور دارند و بر همین اساس سن سازند پابده پالئوسن پیشین تا الیگوسن پیشین تعیین می‌شود. 

کلیدواژه‌ها