نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در میان خانواده اربیتولینیده، تاکسون (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis از مهم‌ترین زیای رخساره‌‌‌‌ای در نهشته کم ژرفای حوضه تتیس در زمان بارمین پسین- آپتین پیشین است. این تاکسون، جزء گونه‌های یوری‌توپیک (توانایی سازگاری در شرایط مختلف محیطی و دارای گستردگی جهانی) است. در این مطالعه سعی بر آن شد تا با اندازه‌گیری قطر حجره جنینی و میزان ستبرای پوسته (پارامترهای زیستی) در نمونه‌های مورد بررسی، میزان این تغییرات در نمونه‌های شناسایی شده از این تاکسون در سه برش چینه‌شناسی به ترتیب در خاور، مرکز و باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ تعیین شود. از نتایج به دست آمده چنین بر می‌آید که میزان ستبرای پوسته در نمونه‌های مورد بررسی، بستگی به ژرفایی که موجود در زمان حیات در آن می‌زیسته است داشته باشد. همچنین، با گذشت زمان، اندازه دستگاه جنینی نیز افزایش نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها