نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

سازند آیتامیر یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه‌داغ در شمال خاور ایران است. این سازند از یک بخش ماسه‌سنگی در زیر و یک بخش شیلی در بالا تشکیل شده‌است. هر دو بخش گلوکونیتی است و بیشتر به‌رنگ سبز زیتونی دیده می‌شود. این پژوهش روی برشی از سازند آیتامیر بر مبنای پالینومورف‌ها است، که در مسیر جاده مشهد- کلات نادری و در حاشیه روستای زاوین با ستبرای 506 متر و مختصات جغرافیایی " 42/45 '43 °36 عرض شمالی و " 56/5  ' 57  °59  طول خاوری انجام شده‌است. 40 نمونه از این برش برداشت شده که از آنها 120 اسلاید پالینولوژیکی تهیه شده که مطالعه آنها منجر به شناسایی 28 جنس و 47 گونه از داینوفلاژله‌ها شده‌است. با توجه به داینوفلاژله‌های شناسایی‌شده سن سازند آیتامیر در برش  یادشده آلبین- سنومانین تعیین شد. بررسی فاکتورهای حفاظت مواد آلی، شرایط کم اکسیژن تا متوسط با رسوب‌گذاری پایین و محیط نریتیک داخلی تا خارجی سازند آیتامیر در  برش یادشده را نشان می‌دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، سه پالینوفاسیس برای سازند آیتامیر در برش زاوین تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها