نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برش بناریزه (سازند شیشتو 2) در جنوب خاوری اصفهان، ایران مرکزی قرار گرفته است. ستبرای رسوبات کربنیفر زیرین در برش بناریزه در حدود 210 متر برآورد شده است. بخش قاعده سازند شیشتو 2 در این برش توسط رسوبات آبرفتی و در بخش رأسی، سازند سردر با یک ناپیوستگی همشیب روی آن قرار گرفته است. سنگ‌شناسی عمده سازند شیشتو 2 در برش بناریزه شامل: سنگ‌آهک، سنگ‌آهک مارنی، مارن و شیل همراه با خرده‌های کرینویید، براکیوپود و مرجان است. در این مطالعه 8 جنس از اسکلریت‌های هولوتورین، متعلق به 4 خانواده: (Calclamnidae, Achistridae, Palaeocaudinidae, Theelidae)  معرفی شده‌اند. اسکلریت‌های هولوتورین شناسایی شده در سازند شیشتو 2 شامل :Eocaudina subhexagona, Eocaudina ovalis, Microantyx permiana, Mercedescaudina langeri, Protocaudina hexagonaria, Achistrum monochordata,Thalattocanthus consonus, Eocaudina septaforminalis  است. بر پایه مطالعات استراتیگرافی این اسکلریت‌ها، سن تورنزین- ویزئن برای نهشته‌های کربنیفر زیرین در این برش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 

The Lower Carboniferous deposits (Shishtu II Formation) is exposed in the Banarizeh section, Southeastern Isfahan, Central Iran. The Shishtu II Formation is characterized by continental to shallow marine deposits, where it unconformably overlies the Alluvial deposits and is unconformably overlain by the Sardar Formation. The thickness of Shishtu II Formation reach to 195m and contain moderate diversity, high richness Holothurian sclerites assemblages and other skeletal particles of scatter Crinoids, Brachiopods and Corals. The systematic studies and taxonomic investigation carried out on the collected samples from studies area led to recognition of 8 species belonging mainly to 4 families (Calclamnidae, Achistridae, Palaeocaudinidae, Theelidae). The Holothurian sclerites in Shishtu II Formation are dominantly as: Eocaudina subhexagona, Eocaudina ovalis, Microantyx permiana, Mercedescaudina langeri, Protocaudina hexagonaria, Achistrum monochordata, Thalattocanthus Consonus. Based on sratigraphical distribution of the Holothurian sclerites, Tournaisian- Visean age is suggested for Shishtu II Formation.