نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ ایران

2 استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، مرکز علوم زمین، دانشگاه تکزاس، دالاس، امریکا

4 کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در رادیولاریت‌های کرمانشاه، به سن ژوراسیک تا کرتاسه بالایی، سه رخساره رسوبی شامل نهشته‌های توفانی، پلاژیک مادستون و رادیولاریا وکستون- پکستون تشخیص داده شد. هر یک از این رخساره‌های رسوبی با اثررخساره‌های فسیلی همراهی می‌شوند که مطالعه آنها تغییرات دقیق‌تر ژرفا و انرژی محیط را نشان می‌دهد. در نهشته‌های رسوبی توفانی (شامل لایه‌های ماسه‌ای آهکی، کنگلومرای پبلی مسطح و طبقه‌بندی مورب پشته‌ای) اثرفسیل‌هایی با استراتژی رفتاری معلق‌خوار (Domichnia) مانند تالاسینوییدس مشاهده می‌شود که بیانگر شرایط پرانرژی در زمان رسوب‌گذاری است. اثرفسیل‌هایی که در واحدهای کربناته پلاژیک یافت می‌شوند دارای استراتژی رفتاری گریزینگ (Pascichnia) و تغذیه‌ای (Fodinichnia) هستند. این اثرفسیل‌ها  شامل پلانولیتس، کندریتس و هلمنتوپسیس است که نشان‌دهنده اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و سطح  پایین انرژی در این رسوبات است. با توجه به افزایش ژرفا در نهشته‌های سیلیسی اثرفسیل‌هایی با استراتژی رفتاری پسیچینیا (Pascichnia) و کیمیچنیا (Chemichnia ) شامل اسکولیسیا، هلمنتوپسیس، ژیروکورت، کندریتس و تالاسینوییدس چیره می‌شوند که نشان‌دهنده منطقه‌ انتقالی بین اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و اثررخساره زئوفیکوس است. رخساره‌های رسوبی و  اثررخساره‌های موجود بیانگر ته‌نشینی این نهشته‌ها در پهنه‌ انتقالی بین رمپ میانی تا رمپ خارجی است. 

کلیدواژه‌ها