نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران

چکیده

به‎منظور مطالعه بوم‎شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین، برش بافق با ستبرای 380 متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت. در این منطقه، مجموعه گوناگونی از گروه‌های مختلف فسیلی، از جمله ماکروفسیل‌ها (گاستروپودها، آمونیت‌ها و خارداران) و میکروفسیل‌ها (روزن‌بران و استراکدها) دیده می‌شود. این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان می‌دهد. در این برش، برای اولین بار 11 جنس و گونه از گاستروپودا گزارش می‌شود. مجموعه میکروفسیلی و ماکروفسیلی موجود در برش مورد مطالعه نشان‌دهنده محیط کم‌ژرفا و شرایط محیطی مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات (آپتین) است.

کلیدواژه‌ها