نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 استاد دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سازند سروک در چاه AZ 354 در میدان نفتی اهواز با لیتولوژی سنگ آهک کرم تا سفید و گاهی خاکستری، 1712 متر ضخامت دارد. بر اساس مطالعات روزنداران، سن آلبین بالایی تا تورونین زیرین برای سازند سروک در چاه یادشده در نظر گرفته شد. به منظور تعیین ژرفای دیرینه و تغییرات سطح آب دریا در زمان انباشت طبقات سازند سروک از سه روش متداول استفاده شد. در روش اول، تعداد روزن‌داران بنتیک و درصد پوسته‌های هیالین، آگلوتینه و پورسلانوز آنها مشخص شد و نسبت آنها تعیین شد. در روش دوم، نسبت روزن‌داران پلانکتونیک به بنتیک سطح‌زی (Epifaunal) تعیین شد و با استفاده از معادله وان در زوان Depth= e (3.58718+(0.03534×%*P)  عمق متوسط (130 متر برای اکثر بخش‌های سازند) به دست آمد. در روش سوم، با استفاده از مورفوتایپ‌های روزن‌داران پلانکتونیک عمق سازند مشخص شد، بر این اساس برای قسمت‌های قاعده‌ای تا میانی که در آن مورفوتایپ‌های نوع اول و دوم (شاخص مناطق کم عمق) فراوان هستند، منطقه کم عمق، و برای قسمت‌های رأسی که مورفوتایپ‌های نوع سوم (شاخص مناطق ژرف‌تر) در آن فراوان هستند، منطقه عمیق مشخص شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد به طور کلی  قسمت عمده سازند سروک در محیط نرتیک ته نشست شده است و تنها در قسمت‌های بالایی محیط رسوب‌گذاری کمی عمیق‌تر شده و به باتیال بالایی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها