نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

گارنت‌هایاسکارنخوت در باختر یزد در نتیجه فعالیت گرمابی توده‌های نفوذی کالک‌آلکالن الیگومیوسن تشکیل شده‌اند. ترکیب شیمیایی گارنت‌ها دراسکارن خوت به دو نوع متفاوتمحلول جامد گروسولاریت-آندرادیت و آندرادیت تقریباً خالص تقسیم‌بندی می‌شوند. گارنت‌های غنی از آهن (And>96)همسانگرد بوده در حالی که گارنت‌های گروسولاریت- آندرادیت (And74.3Gr24.8-And32.1Gr66.6)ناهمسانگرد بوده و زون‌بندی ترکیبی و ماکل قطاعی را نشان می‌دهند. زون‌بندیترکیبی گارنت‌های ناهمسانگرد می‌تواند در نتیجه برهم‌رشدی‌های گرمابی بر روی کانی‌های دگرگونی مجاورتی، تغییرات در دما، فشار، اکتیویته CO2 تغییرات غلظتAl و Fe3+ و عوامل سینتیک رخ دهد. نتایجLA-ICP-MSنشان داد که گارنت‌های همسانگرد روندهای غنی‌شدگی از LREE و تهی‌شدگی از HREE همراه با بی‌هنجاری مثبت یوروپیم را نشان می‌دهند. این نوع گارنت‌ها در نسبت‌های بالای آب به سنگ (W/R)از سیال‌های مشتق‌شده ماگمایی در طی متاسوماتیسم تراوشی به سرعت رشد می‌کنند در حالی که گارنت‌های ناهمسانگرد غنی‌شدگی کمتری از عناصر کمیاب خاکی سبک داشته و بی‌هنجاری منفی ضعیفی از یوروپیم را نشان می‌دهند. این نوع گارنت‌ها توسط برهمکنش طولانی مدت سیال‌های منفذی با سنگ‌های میزبان در طی فرایند متاسوماتیسم انتشاری شکل می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها