نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

چکیده

در این مطالعه زمین‌ریخت‌شناسی مهندسی محدوده شهر مشهد براساس مطالعه عکس‌های هوایی، اطلاعات 180 چاه پمپاژ آب آشامیدنی و نیز اطلاعات 1500 گمانه ژئوتکنیکی در سطح شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده‌های یاد شده، شهر مشهد به 7 پهنه زمین‌ریخت‌شناسی شامل رخنمون سنگی، کوه‌پایه، مخروط‌افکنه رودخانه گلستان، مخروط‌افکنه رودخانه‌های جنوبی، مخروط‌افکنه رودخانه طرق، دشت هموار و آبرفت‌های جوان تقسیم شده است. بر اساس اطلاعات گمانه‌های ژئوتکنیکی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی حاکم بر هر محیط تا ژرفای 10 متری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بافت خاک غالب در پهنه کوهپایه‌ای و مخروط‌افکنه‌های جنوبی شنی بوده و در پهنه مخروط‌افکنه گلستان ماسه و شن غالب هستند در حالی که پهنه مخروط‌افکنه طرق و دشت هموار، خاک‌های ماسه‌ای و رسی بافت غالب را تشکیل می‌دهند. نتایج آزمون عدد نفوذ استاندارد حاکی از مقاومت بیشتر خاک‌های پهنه کوه‌پایه‌ای است. از جمله ویژگی‌های مهم تأثیر پذیر از فرایندهای زمین‌ریخت‌شناسی، نوع کانی رسی غالب می‌باشد. در این مطالعه شناسایی کانی رسی بر مبنای نمودار فعالیت انجام گرفت. در واحد کوهپایه، اسمکتیت کانی‌ رسی غالب بوده و در دشت هموار، کائولینیت غالب است.

کلیدواژه‌ها