نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا، شرکت خدمات ژئوفیزیکی زمین تصویر، تهران، ایران

چکیده

 روش ادیومگنتوتلوریک با منبع کنترل‌شونده اسکالر در کانسار طلای ووشی به‌کار گرفته شد و طی آن 237 ایستگاه در هشت خط اندازه‌گیری شدند. طراحی خطوط در راستای      شمالی - جنوبی به‌گونه‌ای صورت گرفت تا ثبت داده‌ها در راستای تقریباً عمود بر ساختارهای زمین‌شناسی منطقه صورت گیرد. با استفاده از داده‌های به‌دست آمده نقشه‌های کنتور مقاومت ویژه در 10 بسامد  8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، 2048 و  4096 رسم شدند. داده‌های سی.اِس.اِی.اِم.تی اطلاعات مهمی را در مورد  زون‌های کانه‌زایی و ساختارهای موجود در منطقه ارائه داد، به‌طوری که افزون بر شناسایی برخی زون‌های کانه‌زایی و تعیین پارامترهای مکانی آنها، تشخیص برخی گسل‌های جدید نیز ممکن شد. نقشه‌برداری‌های تفصیلی زمین‌شناسی و حفاری‌های بعدی بیشتر نتایج به‌دست آمده را مورد تأیید قرار دادند.

کلیدواژه‌ها