نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی و تحلیل تنش دیرینه در منطقه مورد مطالعه، سطوح برشی دارای خش‌لغزش و صفحات گسلی اندازه‌گیری‌و تنسور تنش و تغییرات جهت تنش در واحدهای سنگی محاسبه شده است. برای این منظور 186 صفحه گسلی و خش‌لغزش‌های مربوط به آنها در 12 ایستگاه بررسی شد و پس از اندازه‌گیری آنها، تغییرات تنش از ائوسن و کمی پس از آن  به‌کمک روش وارونه سازی آنژلیه (Angelier, 1991) بررسی شد. پس از گردآوری اطلاعات لازم، داده‌ها بر پایه رخدادهای زمین‌ساختی دسته‌بندی و با استفاده از نرم‌افزار آنژلیه، محورهای اصلی تنش و جهت مربوط به هر ایستگاه محاسبه شد؛ با توجه به این که تنش چیره در منطقه از نوع کششی است و با  استفاده از نتایج حاصل از تحلیل داده ها  می‌توان بیان کرد که در زمان ائوسن در این بخش از البرز باختری (شمال قزوین)  جهت کشش چیره در سنگ‎های آذرین و رسوبی منطقه NE-SW است. این جهت‌یافتگی به‌وسیله دایک‌های موجود در منطقه نیز تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها